BABB843 Управление на проекти

Анотация:

Курсът се състои от 30 часа, като целта е да се представи управлението на проекти в прагматичен план. Вниманието е насочено върху теоретико-методологическите характеристики на структурния подход за управление на проекти и неговите практически измерения. Представят се основните техники и инструменти за управление на проектните цели, като фокуса е върху логическите връзки и зависимости между тях.

Цели на учебната дисциплина:

? да даде ядро знания за съществените отличителни черти на управлението на проекти в сравнение с другите управленски подходи;

? да представи техниките и инструментите за управлението на проектните цели;

прочети още
Управление на бизнеса и предприемачество

Преподавател(и):

проф. Кристиян Хаджиев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

След успешно завършване на курса студентите ще знаят и могат:

? Да дискутират съществените отличителни черти на управлението на проекти в сравнение с другите управленски подходи;

? Да познават съдържанието на проектните цели и управленските процеси, чрез които могат да се постигнат тези цели;

? Да обосновават връзката между мисията на организацията и потребността от проекти;

? Да дискутират проблемите по управление на промените чрез проекти;

? Да анализират проблемите по определяне на фирмената стратегия и избора на адекватни проекти за нейната реализация;

? Да анализират спецификата на екипа в контекста на управлението на проекти;

? Да дискутират проблемите на управлението на проекти в многопроектна среда;

? Да отчитат особеностите на различията в управленските култури като присъщ белег на международните проекти;

? Да придобият знания и умения за работа в международен контекст по примера на трансграничното сътрудничество в Европа.


Предварителни изисквания:
? Стопанско управление

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Проекти и тяхното управление.

Управление на промените чрез проекти. Същност на проектите. Потребност от проекти. Дефиниция на проект. Сравнение на проекти и операции.

Учебни форми: лекция

Литература: (1 ) тема 1; (3) гл. 1; (4) част първа, гл. 1; (7) гл. 1.

2. Структурен подход за управление на проекти.

Предназначение на проекта. Контекст и принципи за неговото управление. Цели на проекта, управленски процеси за постигане на целите, нива на проекта. Жизнен цикъл на проекта.

Учебни форми: лекция, събеседване

Литература: (1 ) тема 2; (4) част първа, гл. 2; (7) гл. 2, 3,5,7,8

3. Проектите като средство за реализиране на фирмената стратегия.

Основни елементи на планирането – йерархия на планирането. Нива на планиране. Основни принципи за избор на проекти. Целеви обхват на планирането.

Учебни форми: лекция, събеседване

Литература: (1 ) тема 3; (4) част втора, гл. 3.

4. Проекти и участници.

Модел “собственик – изпълнител на проекта”. Други участници – поддържащи организации. Промени в организацията изпълнител. Някои проблеми на въвеждането на управление чрез проекти.

Учебни форми: лекция, събеседване

Литература: (1 ) тема 4; (4) част втора, гл. 4.

5. Управление на обхвата.

Предназначение, принципи и процеси. Структура на работните пакети (WBS).

План на контролните точки.

Учебни форми: лекция, въпроси за дискусия и проверка на знанията

Литература: (1 ) тема 5; (4) част трета, гл. 6.

6. Управление на организацията.

Предназначение, принципи и процеси. Подготовка на договори. Определяне на ролите и отговорностите. Типове проектна организация. Матрица за разпределяне на роли и отговорности.

Учебни форми: лекция, въпроси за дискусия и проверка на знанията

Литература: (1 ) тема 6; (4) част трета, гл. 7; (6) част втора, гл. 8., параграф 3

7. Управление на времето

Планиране на времето – методи за планиране и оптимизиране на времето (CPM/PERT). Мрежово представяне на проекта. Правила за построяване на мрежов модел. Критичен път. Определяне на резервите от време за некритичните дейности.

Учебни форми: лекция, въпроси за дискусия и задачи за проверка на знанията

Литература: (1 ) тема 7; (4) част трета, гл. 10.

8. Управление на разходите

Оценка на разходите. Типове оценка на разходите и връзка с нивата от структурата на работните пакети. Структуриране на разходите. Контролен куб на разходите. Някои подходи за оценка на разходите – стъпкови, експоненциални, параметрични или детайлни.

Учебни форми: лекция, въпроси за дискусия и проверка на знанията

Литература: (1 ) тема 8; (4) част трета, гл. 9.

9. Управление на качеството.

Проектна среда и качество. Постигане на качеството. Осигуряване на качеството на продукта и на управленските процеси. Контрол на качеството на продукта и на управленските процеси. Тотално управление на качеството.

Учебни форми: лекция, презентации по предварително зададени въпроси от темата.

Литература: (1 ) тема 9; (4) част трета, гл. 8; (5) глава 3., параграф 1

10. Управление на риска.

Специфика на риска в проектна среда. Определяне на риска в зависимост от възможностите за контрол. Оценка на риска. Редуциране и контрол на риска. Учебни форми: лекция, въпроси за дискусия и проверка на знанията

Литература: (1 ) тема 10; (4) част трета, гл. 11.

11. Ръководители и екипи.

Философия на екипа. Нива на екипа. Процес на изграждане на проектния екип. Роля и функции на ръководителя на екипа. Модел на лидерство на Джон Ейдър. Специфика на мотивацията в проектна среда. Критерии за оценка ефективността на екипа.

Учебни форми: презентации по предварително зададени въпроси от темата и дискусия

Литература: (6 ) част 2., гл. 6, 7 и 8; (4) част пета, гл. 18; (1) тема 12.

12. Международни проекти

Същност и основни проблеми на управлението на международни проекти. Влияние на културните различия при международните проекти. Модел на Хофстеде за оценка на влиянието на различните култури.

Учебни форми: презентации по предварително зададени въпроси от темата и дискусия

Литература: (8 ) част 2, гл. 2,3,4,5, и 7; (1) тема 13.

Литература по темите:

1. Пенчев, Р. Управление на проекти. С., НБУ, 1998

2. Каменов, К., Кр. Хаджиев, Н. Маринова Управленският процес и екипната дейност в управлението. С., НБУ, 2005

3. Боева, Б. Бизнес и управление на проекти. С., Век 22, 1992

4. Turner, J. R. The handbook of project-based management. McGraw-Hill Book Company, 1992

5. Хаджиев, Кр. Проектиране на високо съвършени организации, С., Люрен, 2000

6. Каменов, К., Кр. Хаджиев, А. Асенов Човек. Екипи. Лидери. С., Люрен, 2001

7. Бъртън, С., Н. Майкъл Управление на проекти. С., Екслибрис1992

8. Хофстеде, Х. Култури и организации. Софтуер на ума. Класика и стил, С., 2001

9. Штуб, А. и екип Управление на проекти. Делфин прес, I и II том, 1997

Средства за оценяване:

Оценяването на студентите, които не са били в състояние да покрият изискванията от текущия контрол става чрез комплексно задание – финален тест и предаване на курсов проект през платформата за електронно обучение MOODLE.

Студентът автоматично може да се освободи от изпит, ако е покрил 91 или повече % чрез изпълнение на задачите от текущия контрол през семестъра (присъствените консултации).

Студентите могат да комплектуват напълно оценката си (Крайна оценка от текущо оценяване) чрез:

• Семинари, казус (курсов проект)- 50%

• Текущ тест – 50%

Общо 100%

-