BABB842 Ценова политика

Анотация:

Учебната дисциплина е предназначена за студентите, обучаващи се в бакалавърска степен и в нейните рамки се придобиват базови знанията за цените и ценообразуването в пазарна среда. Тя има за цел задълбочаване на теоретико-методическите знания, за съвременната пазарна инфраструктура на правовата държава и цената като основна икономическа категория. Формиране на активно отношение към типовете, видовете и формите на съществуване на пазарите в глобалната икономика и към различните цени формирани на различните пазарни средища. Усвояване на практически умения за пазарно-ценови анализи и формиране на фирмени цени.

прочети още
Управление на бизнеса и предприемачество

Преподавател(и):

доц. Иван Стойчев  д-р
гл. ас. Ваня Хаджиева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти ще:

1) знаят:

• същността, ролята и значението на цената в съвременния бизнес в качеството й на обективна икономическа категория;

• ролята и значението на пазарната инфраструктура на съвременната правова държава,

• ролята и значението на икономическите взаимоотношения протичащи между пазарни субекти, преведени на езика на цените.

2) могат:

• да разграничават особеностите на различните видове пазари, спецификата на сключваните на тях сделки, конкретната технология и съответните процедурите за реализиране на пазарните цени;

3) усвоят:

• основни умения и навици за ценообразуването в динамична пазарна среда, за да могат да решават по-ефективно възникващите пред тях проблеми в тяхната конкретна бъдеща дейност на фирмено и държавно равнище;


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения в областта на :

• маркетинг,

• математиката,

• макро-и микроикономикс,

• статистика,

• право,

• мениджмънт, банки и банково дело и др.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

№ на занятие Заглавие на темата Форма на преподаване Брой часове

1 и 2 ПАЗАРНА ИНФРАСТРУКТУРА – СЪЩНОСТ, ХАРАКТЕРИСТИКИ И УЧАСТНИЦИ. ЦЕНАТА КАТО ОБЕКТИВНА ИКОНОМИЧЕСКА КАТЕГОРИЯ лекция 4 ч

3 СИСТЕМА НА ЦЕНИТЕ лекция 2 ч

ПЪРВИ ТЕКУ КОНТРОЛ през системата МУДЪЛ на НБУ 1 ч.

4 ДЪРЖАВНО, МЕЖДУДЪРЖАВНО И ВЪТРОШНООТРАСЛОВО РЕГУЛИРАНЕ НА ЦЕНИТЕ лекция 2 ч

5 и 6 СЕМИНАР №1 на тема „Държавно регулирани цени”(цени на ток, парно, хляб, труд, вода, здравни услуги и др.) ПРАКТИЧЕСКИ СЕМИНАР 4 ч

7 ФИРМЕНО ЦЕНООБРАЗУВАНЕ И ЦЕНОВА ПОЛИТИКА НА ФИРМАТА лекция 2 ч

8 и 9 СЕМИНАР № 2 на тема „Анализ на конкретна фирмена ценова политика”(по примера на конкретна фирма.) ПРАКТИЧЕСКИ СЕМИНАР 4 ч

10 МЕЖДУНАРОДНИ ЦЕНИ И ЦЕНООБРАЗУВАНЕ лекция 2 ч

10 и 11 СЕМИНАР № 3 на тема „Международни цени и тяхното влияние върху цените в националната икономика”, Цени на основните хранителни продукти в България ПРАКТИЧЕСКИ СЕМИНАР 4 ч

ВТОРИ ТЕКУЩ КОНТРОЛ – 1ч. през системата МУДЪЛ на НБУ 1 ч

12 и 13 Изнесено занятие -– Семинар ”Борсовите цени в България”, посещение на ССБ АД, лектори:

г-н Васил Симов-гл. изпълнителен директор на ССБ АД,

доц.д-р Симеон Елазаров изпълнителен директор на ССБ АД

Търгуващи брокери на ССБ АД ЛЕКЦИОНЕН

СЕМИНАР 4 ч

14 Публична лекция: Лихвата – цената на стоката пари, лектор: проф.д-р Здравко Гъргаров ПУБЛИЧНА ЛЕКЦИЯ 2 ч

Литература по темите:

Основна литература

1. Йорданка Владимирова, Цени и ценообразуване, Университетско издателство Стопанство, 2010 г.;

2. Елазаров С., Маркова Б., Миленков Х., Организирани пазари (ІІ-ро прераб. и доп. изд-е).-С., ИК “Сиела”, 2004 г.;

3. Класова С. Цените – теория и практика. .-С., ИК “Сиела”, 2001 г. и 2004 г.;

4. Узунов С. Конюнктура, пазари, цени. .-С., ИК “Сиела”, 1999 г.;

5. Стойчев Иван, Ценова политика, ИК на НБУ, С.;

6. Пехливанов Васил, Д. Гривеков, Й. Йорданов, Цени и ценова политика, ИК Галактика, Варна, 1992 г.

Допълнителна литература

1. Буров А. С. Конъюнктура мировых рынков товаров и услуг.ІМосква,”ЭКЗАМЕН”, 2005 г.

2. Люис Г. Печелившото ценообразуване, или ценообразуване водещо до печалба.-С.,”Кабри”,2004

3. Мичева Е. Пазари, цени, маркетинг.Част І: Пазарното ценообразуване–теория и практика.-С., ДФ”Полиграфически комбинат”, 1993 г.

4. Сираков С. Методи за пазарно-ценови проучвания във външната търговия.-С., 1995 г.

5. Цены и ценообразование. ЧастІІ. Практика комерческого ценообразования (под ред. В. Е.Есипова), -Санкт-Петербург, Изд-во “Питер”, 1999 г.

6. Groenewegen, John. About Double Organized Markets: Issues of Competition and Cooperation.1994.

7. Hirshleifer J, Glazer A. Price Theory and Applications (5-th edit), Prentice Hall, NY, 1992.

8. Walgenbach, Paul H. and Hanson, Ernest J. Financial Accounting an introduction. 6-th ed. San Diego. New York Chicago. Austin. Washington, D.C. London. Sydney. Tokyo. Toronto., “HBJ”, 1990.

Средства за оценяване:

ТЕСТ 2х 25 %

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА:

Word казус 1х 25 %

PPT презентация 1х 25 %