CARB805 Анимация на персонажи (3D StudioMAX) ІІ част

Анотация:

Този курс има за цел да подготви практически и теоретически студентите да използват MAX за специфичната си работа Акцентът в него е върху Character animation От друга страна съдържащите се във MAX възможности за симулация на реалното пространство, откриват възможности за реализация в индустрията на игрите и киното.За целта ще бъдат разгледани както всички възможности за изграждане и анимиране на хуманоидни йерархии ,така и възможностите за физическо симулиране поведението на твърди и меки тела, симулация на групово поведение и др.

прочети още
Анимационно кино

Преподавател(и):

преп. Красимир Иванов  
гл. ас. Севина Иванова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

знаят:

Принципите и философията на 3D анимацията на човешки и антропоморфни символи.

могат:

Да анимират обекти и системи в MAX

Да работят със съвместим MAX софтуер

Да работят с Biped и Biped crowd MAX.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и /или умения:

Работят с графични файлове в компютър

Класическите анимационни техникиФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1 Преговор на първа част.

2 Анимация на ниво подобекто.Морф. Морфер.

3 Свързани параметри

4 Мениджер на реакции

5 Редактор на параметри

6 Сиситеми за персонажна анимация- Biped

7 Системи за персонажна анимация- CAT tool

8 Нелинейно действие.Условни и случайни преходи и събития. Biped crowd

Упражнения

9 Риг на лицева мимика. Тестове

10 Риг на длан с пръсти.Тестове

11 Симулации. Дрехи

12 Mtion Flow

13 Симулация на групово поведение с Biped crowd

14 Неволеве поведения. Физически симулации

Литература по темите:

Professional Short Films with Autodesk® 3ds Max®

Chris Neuhahn / Josh Book

Средства за оценяване:

Практически разработки-50%

Участие и активност-25%

Казуси-25%