ADVB880 Стаж

Анотация:

Стажът, представлява самостоятелно изпълнение на професионални задачи в реални условия на упражняване на дадена професия. Провежда се във външна институция или в Учебно-практическите и изследователски звена или в администрацията на НБУ.

прочети още
Реклама

Преподавател(и):

преп. Ангелина Василева  
гл. ас. Даниела Кадийска  д-р
доц. Кристиян Постаджиян  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

практически опит в областта на рекламата
Предварителни изисквания:
Департамент „Кино, реклама и шоубизнес“:

1. Организира провеждането на стажа на студенти от бакалавърска програма “Реклама.” на Нов български университет.

2. Осъществява научно и методическо ръководство. Определя преподавател (преподаватели), който да ръководи и контролира провеждането на стажа.

Институцията, в която се провежда стажа:

1. Участва в изготвянето на програмата за стажа.

2. Запознава студентите с правилата за вътрешния ред, задачите и изискванията за изпълнение през периода на стажа и осигурява необходимите условия за работа по време на стажа.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Стаж

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Има следните варианти за изкарване на стаж:

1. Ако работите по специалността (реклама, ПР, маркетинг, проучвания и т.н., т.е. нещо, което е било засягано в рамките на програмата), то просто ви зачитаме този опит като проведен стаж. Може да работите в момента или преди.

2. Периодично директор програма изпраща обяви за стажанти, в които може и е добре да кандидатствате.

3. Разработване на проект по ежегоден международен конкурс Ad Venture (анонсира се всяка есен и продължава до май).

От 2012 г. Нов български университет в лицето на магистърска програма „Рекламен мениджмент“ е официален пълноправен член на European Institute for commercial communications education (Edcom). Членството в Edcom, освен престиж, носи и редица предимства на студентите в НБУ, сред които безплатен достъп за участие в студентския конкурс Ad Venture, участие в летни школи, помощ в кариерното развитие, достъп до международни ресурси и т.н.

AdVenture е първото пан-европейско състезания, което дава възможност на студентите да разберат какво е да работиш в рекламна агенция. Конкурсът е отворен за университети-членове на Edcom, сред които е и НБУ. Нов български университет има права да класира за безплатно участие 4 отбора. Всеки отбор се състои от 4 студенти, които покриват отделните длъжности в една рекламна агенция.

Конкурсът се анонсира пред студентите, задава се brief, по който те работят. Специална комисия от университетски преподаватели номинира до 2 екипа, които да кандидатстват в реалния конкурс.

5. Участие в различни проекти за НБУ в рамките, на които всеки студент може да се включи и така да изкара стажа си.

6. Разработка на цялостен проект за рекламна кампания, който включва следните елементи:

1. Анализ на ситуацията – SWOT анализ или друг по ваш избор

2. Стратегическа стълба и избор на приоритет

3. Творческа концепция

4. Медия концепция

5. Бюджет и график

6. Форми на оценка на ефективността на кампанията

В хода на разработката студентите следва да са развили поне три алтернативни творчески идеи и да представят анализ и аргументация за техните силни и слаби страни. Следва да могат да препоръчат една от тях на база на предварителни тестове и личната им оценка за качествата.

Разработката се представя и защитава на семинар на програмата пред комисия.

Теми за развитие на рекламна кампания:

1. Кампания за привличане на кандидат-студенти в НБУ

2. Кампания за популяризиране и стимулиране на търсенето на кадри със завършена специалност “Реклама” в НБУ сред потенциални работодатели.

При всички варианти студентът трябва да представи на директор програма попълнено приложеното уверение.

Литература по темите:

литературни източници посочени в паспорта на всеки изучаван курс в програмата

Средства за оценяване:

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА СТАЖА

1. Стажът протича от четири до шест седмици.

2. Институцията, в която се провежда стажа представя на Департамента писмено заключение за резултата от проведения стаж

3. Студентите представят подробен доклад за извършената работа в обем от минимум 10 страници и служебна бележка от институцията, че са провели стаж с продължителност 120/ 180 часа на ръководителя на стажа след неговото приключване.

4. Студентите защитават устно представения доклад пред комисия, определена от ръководителя на Департамента.