ADVB804 Реклама на външни пазари

Анотация:

В рамките на курса се разглежда спецификата при планирането на рекламна кампания, насочена към външните пазари. Курсът разглежда културната и правна среда като съществен елемент от външната среда, който оказва влияние при планирането на кампания извън пределите на вътрешния пазар. Изследват се някои особености при избора на целева аудитория. Специално внимание се обръща на адаптирането на рекламните елементи за нуждите на всеки външен пазар. Курсът проследява и 2 актуални проблема пред българската държава – държавата като рекламодател на външните пазари, както и създаването на глобална българска марка.

прочети още
Реклама

Преподавател(и):

доц. Ирена Бокова  д-р
доц. Кристиян Постаджиян  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят

• конкретни проблеми при планирането на кампания на външни пазари

2) могат

• да анализират успешно средата на външните пазари и на тази база да подберат правилните канали и средства за реализиране на рекламна кампания на тях.


Предварителни изисквания:
Общи познания в областта на рекламата.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Глобализацията и нуждата от маркетинг, насочен към външните пазари

2. Международен маркетинг. Обхват на рекламните кампании

3. Цели на рекламните кампании, провеждани на външни пазари

4. Културна среда.

5. Правна среда.

6. Потребителите на външните пазари. Избор на целеви аудитории на външни пазари.

7. Проучвания.

8. Избор на агенция.

9. Адаптиране на посланието и рекламните елементи.

10. Търсене и анализиране на медийна информация.

11. Избор на медии. Национални, международни и глобални медии.

12. Специфика в бюджетирането на рекламна кампания на външни пазари.

13. Координация и организация на кампанията. Оценка на ефективността.

14. Държавата като рекламодател на чуждестранни пазари

15. Създаване на глобална марка

Литература по темите:

Лекционен курс

Средства за оценяване:

Екипен проект

Дискусия