ADVB800 Оформяне на портфолио и защита

Анотация:

Разглеждат се отделните стадии на предварителния процес по подготовка на бакалавърска теза. Посочват се особеностите и етапите на подготовка, провеждане, обсъждане на резултатите, цялостното оформление и представяне на това първо научно изследване по специалността. Целта на курса е студентите да са запознати с методологията на разработка на тезата, да изберат тема, да изготвят предварителен план и да съберат необходимата за изследването литература, за да улеснят и ускорят процеса на дипломиране. Разбира се в този процес не съществуват строго регламентирани правила, а има много подходи и етапи при оформянето на научния ръкопис, подготовката му за отпечатване и неговото представяне. Целта е да се помогне на студента, той сам да намери вярното и индивидуално решение на тази част от трудния за всеки от нас процес на научното творчество.

Завършването на обучението в бакалавърската програма става със защита на бакалавърска теза (включва теоретични и практически аспекти на изследван проблем) и представяне на портфолио, след покриване на изисквания брой кредити.

Портфолиото, което студентите трябва да оформят предлага поглед към техните творчески и изследователски умения за решаване на проблем и опит в различни области. Неговото съдържание е всички проекти (разделени на творчески и изследователски), по които са работили в курсовете през четирите години на следването. Ще съдържа и една обобщена практическа разработка – цялостна рекламна кампания на продукт – от брифа – идеята – до краен продукт (творческа концепция).

Този курс ще даде и практически умения на студентите с работата им над тяхното творческо портфолио. В края на семестъра всеки от тях ще трябва да покаже поне по 6 завършени реклами, които да са достойни за включване в портфолиото им и да им помогнат да си намерят мечтаната работа. Студентите ще получат напътствия и критика за работата си от преподавателя и групата. Специфични задачи ще бъдат раздадени от началото на семестъра. От студентите се очаква да могат да създават стратегически издържани реклами и рекламни кампании от идея до окончателното завършване. Използвайки дизайнерски техники ще се научат да усъвършенстват работата си.

прочети още
Реклама

Преподавател(и):

гл. ас. Даниела Кадийска  д-р
 Дорина Минковска  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) Ще знаят:

? Използвайки дизайнерски техники ще се научат да усъвършенстват работата си.

? Да различават добри и лоши примери на реклама;

? Как трябва да изглежда творческото портфолио на един рекламист.

? Професионалните стандарти в света на рекламата.

? Да използват терминологията от индустрията.

? Принципи на художественото оформление за всички видове реклама включително печатна, външна, радио, телевизионна, интерактивна, нетрадиционна (ambient/guerilla).

? Какво представлява бакалавърската теза; Общи изисквания към нея

? Как да оформят бакалавърската теза и портфолиото

? Общи принципи при построяването на текста;

? Как да разработят рекламна кампания от начало до краен рекламен продукт.

? Как да обединят рекламната кампания под единна стратегия.

? Професионалните стандарти в индустрията.

2) Ще могат:

? Да покажат 6 завършени реклами за портфолиото си.

? да говорят за идеи и професионално да представят работата си;

? да приемат и да дават градивна критика спрямо стандартите и терминологията на индустрията;

? да прилагат критиката и подобряват качеството на работата си;

? да се държат професионално и да спазват срокове;

? да прилагат стратегията, идеята и визуалните комуникации в рекламата;

? Сами да изберат тема за бакалавърска защита и последната практическа творческа разработка към портфолиото

? Да подготвят целенасочена информация по избраната тема

? Да съставят картотека на научните източници

? Да представят собствено портфолио при кандидатстване за работа


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

Photoshop и In DesignФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

ТЕМАТИЧЕН ПЛАН НА КУРСА

Свързан с бакалавърската теза

1. Бакалавърска теза (БТ)

Какво представлява БТ

Какво означава да се направи БТ

? Кой е научният ръководител и какво да очаквам от него

? Общи изисквания към БТ

? Цел на БТ

2. Подготвителен етап по подготовката

? Как да изберем тема

? Планиране на БТ

? Библиографично търсене на литературните източници по темата

3. Общи принципи на построяване на текста

? Методика на изложение на съдържанието и стилистика на БТ. Академичен етикет.

? Рубрикация на текста

? Стил на БТ

? Принципът на точност в научната реч

4. Как да напиша БТ

? Елементи на структурата

? Заглавна (титулна) страница

? Съдържание

? Списък на съкращенията

? Как да напиша уводът

? Основната част на работата (обзор на литературата, собствени резултати и

обсъждането им)

? Обсъждане на научната литература

? Материали и методи на изследване

5. От къде и с какво да започнем

Разделяне на БТ на отделни глави

Подготовка на илюстрациите на получения материал

Текстови пояснения към фигурите или таблиците

6. Резултати и тяхното обсъждане

? Въвеждащата (уводната) фраза

? Какво е известно по въпроса

? Кое е неизвестно и защо

? Основната задача

? Какво сме правили

? Какво виждаме от представените резултати

? Изводи и равносметка на извършеното

? Компютърни програми

7. Заключение и изводи

8. Списък на литературата (библиографски опис)

9. Приноси и приложения

10. Оформяне на БТ

? Общи правила

? Текстът на БТ

? Номериране

? Оформление на илюстративния материал

? Цитиране и академична етика

? Комплектоване (събиране) на БТ

? Благодарности

11. Какво е нужно да знаем за нашата бт

? Видове БТ

? Реферативна БТ

? Общи изисквания към БТ

? Как изглежда готовата БТ

? Структура на БТ

? Методика на работа по БТ

12. Резюме

? Същност

? Съдържание

? Ключови думи

? Класификационен номер

13.Рецензията и как протича защитата на БТ

14. Презентация по темата

15. Препоръки

ТЕМАТИЧЕН ПЛАН НА КУРСА

Свързан с портфолиото

1. Как се избира фотограф/илюстратор.

2. Как се проучва рекламна агенция.

3. Техники при интервю.

4. На свободна практика (Freelancing) и стаж.

5. Как да представяш работата си.

6. Защо ти е необходим ментор?

7. Различаване на добри и лоши кампании.

8. Brainstorm техники за стратегически идеи.

9. Марката. Брандът и Брандинг.

10. Голямамата идея. Как да отсяваш идеите, които стават.

11. Как да стигнеш до съзнанието на твоята целева аудитория.

12. Горещи точки.

13. Демографски и психографски данни за целевата аудитория.

14. Значението на масовата култура – Pop Culture.

15. Разберете всичко за продукта преди да започнете.

Литература по темите:

Умберто Еко – Как се пише дипломна работа, ИК „А. Панов”, С. 1999

Както и цялата литература препоръчвана от отделните преподаватели към различните курсове по време на следването

1. “Изповедите на един рекламист” – Дейвид Огилви/„Confessions of an advertising man” – by David Ogilvy.

2. „Истина, Лъжи и Реклама – Изкуството на Акаунт Планинг” – Джон Стийл /„Truth, Lies and Advertising – The Art of Account Planning – by Jon Steel.

3. „Огилви за Рекламата”- Дейвид Огилви/” Ogilvy on Advertising” – by David Ogilvy.

4. „Хей Уипъл Стисни това – Упътване за създаване на велики реклами” (поредица на Адуийк) – Люк Съливан/„Hey Whipple Squeeze this – A guide to creating great advertising (Аdweek series) by Luke Sullivan.

5. „Да изстискваш портокала – как да превърнем творческата способност в сериозно бизнес предимство” – Фалън Пат/„Juicing the orange – how to turn creativity into a powerful business advantage – Pat Fallon.

6. „Краят на рекламата, каквато я познаваме” – С. Зийман, Изд. „Фокус”, София, 2004.

7. „Sign cafe” – списание за маркетинг и реклама.

8. Списание „Едно”

9. Списание “Медия свят”

10. Списание “Медия и реклама”

11. Ако са необходими допълнителни материали, книги, и статии, те ще бъдат препоръчани или раздадени в клас.

Средства за оценяване:

казуси

самостоятелна работа

курсов проект

публична презентация и защита