ADVB701 Управление на взаимоотношенията с клиентите

Анотация:

В рамките на курса „Управление на взаимоотношенията с клиентите” се разглежда взаимовръзката между клиентите на рекламната агенция и самата агенция. Процесът се разглежда от 2 гледни точки – взаимоотношенията, които се пораждат във връзка с работата по планирането и реализирането на една рекламна кампания, както и от гледна точка на изграждането на дългосрочни ефективни взаимоотношения на база правилното разбиране на клиента, неговите проблеми и начина на комуникация с него.

В рамките на курса се разглеждат отделните етапи на работата между клиент и агенция – от спечелването на клиента, през аргументирането на отделните предложения, които му се отправят, до администрирането на този процес и проследяване на реализацията. Обект на изследване са редица ситуации от практиката като възникване на конфликти, недоволни клиенти, приоритизиране на клиенти, и т.н.

Дисциплината " Управление на взаимоотношенията с клиентите " има за цел да запознае студентите с начините за ефективна комуникация с клиентите, като паралелно с това очертае основните етапи в пряката ежедневна работа при обслужването на всеки клиент на рекламната агенция.

прочети още
Реклама

Преподавател(и):

гл. ас. Даниела Кадийска  д-р
доц. Кристиян Постаджиян  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят

•взаимовръзката рекламна агенция - клиент

2) могат

•да анализират успешно поведението на клиентите и на тази база да изградят успешна комуникация с тях

•да организират ефективно разпределението на работата по даден клиент в рамките на една рекламна агенция.


Предварителни изисквания:
Общи познания в областта на рекламата

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Клиентите като основен участник в рекламния процес. Представата за „Клиента”. Типове клиенти.

2. Организация на рекламната дейност от страна на клиента. Рекламна политика и работа с външни звена.

3. Избор на рекламна агенция от страна на клиента. Работа с други външни звена. Работа на клиент с повече от 1 агенция – кога и защо това се случва.

4. Търсене на клиенти. Пичване

5. Основни принципи на работата клиент – рекламна агенция. Роля и отговорности на Account Manager-a и Account Executive.

6. Връзка и взаимоотношения на Account звеното с останалите отдели на рекламната агенция.

7. Brief – същност, елементи и смисъл. Подпомагане на клиента при разработването на brief.

8. Опознаване на клиента. Събиране на информация. Източници на информация.

9. Осъществяване и поддържане на контакт с клиента. Организиране на срещи. Участие в срещи. Поведение по време на срещи. Call report и други последващи действия. Честота на провеждане на срещи.

10. Подготвяне на оферти и презентации. Аргументация.

11. Роля на Account звеното при реализиране на рекламна кампания. Роля на Account звеното при реализиране на отделни еднократни проекти.

12. Проследяване и контрол на реализацията. Времеви график. Бюджетиране. Администрация.

13. Приоритизиране на клиенти. Ключови клиенти. Неприоритетни клиенти.

14. Възникване на конфликти. Разрешаване на конфликти.

15. Изграждане на трайни ефективни отношения с клиентите.

Литература по темите:

Лекционен курс

Каменов, К., Увод в мениджмънта на рекламата

Средства за оценяване:

Решаване на казуси

Тест