MODB806 Уникални техники в текстила

Анотация:

• Курсът представлява лекции и практически занимания.

• Обучението по Уникални техники в текстила цели да запознае студентите с големите възможности на различните видове манипулации върху тъкани. Нестандартни рисувателни практики върху памук, коприна и вълна и механично модулиране на текстил. Допълват се знанията в текстилното проектиране и техниката на ръчното рисуване върху разнообразни текстилни материи, наслагване на различни техники и точното им прилагане съобразно конкретна идея и проект.

прочети още
Мода

Преподавател(и):

проф. Емилия Панайотова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

1) знаят:

• Да дефинират видовете техники в текстила, тяхното приложение и употреба при дизайнерското проектиране.

2) могат:

• Да проектират като използват различни категории форми

• Способност за подбор на основни изразни средства и материали в съответствие с конкретен проект.

• Способност за творческа интерпретация и абстракция на дадености от природната или изкуствена околна среда.


Предварителни изисквания:
• От студентите се изисква да имат основни рисувателни умения, знания за цвета, интерес към дизайна – облекло, текстил, аксесоариФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Техники на рисуваната коприна -1

Проект за шал – природни форми

Техники на рисуваната коприна - 2

Смесване на техниките – вързан и восъчен батик.

Текущо оценяване –

Анализ на студентските работите

Дамски шал - Изпълнение в материал

Проект за шал - Геометрични и абстрактни изобразителни елементи

Дамски шал – изпълнение в материал

Текстилни манипулации - техники

Проект за плат – десениране с малки форми

Текущо оценяване –

Анализ на студентските работи

Проект за плат – десениране с големи форми

Изпълнение в материал на детайл

Изпълнение в материал на детайл

Смесени техники

Текущо оценяване (семестриална оценка)

Литература по темите:

• Недялкова-Каприева, Д. Изкуството на текстила в България, 2000

• Стефанов, Т. Технология на текстила. Наука и изкуство,1993

• Earl,C. An introduction to silk painting. 2003

• Пенева-Сотирова, Д., Композицията в дизайна на облекло, ВСУ “Черноризец Храбър”, 2012

• Райчев, Р., Структурна комбинаторика. София, Терзиев и синове, 1995.

• Райчев, Р., Цветовете в изкуството. София, Лик, 2005.

Средства за оценяване:

Текущо оценяване - конферанс

Семестриален конферанс