BAEB838D Финансиране на проекти

Анотация:

Развитието на информационните и комуникационните технологии, глобализацията на бизнеса, либерализацията на пазарите изменя значително поведението на актьорите. Те все по-често използват проекти при реализацията на бизнес стратегиите. В тази връзка финансирането на проекти и тяхното управление получава един от централните фокуси на мениджърите от средно и топ ниво.

Вземайки в предвид горепосочените изменения, курсът представя модерния поглед върху финансирането на проекти и проект мениджмънта, включвайки в него и пред проектната фаза, а именно разработването на проектната идея. След като студентите бъдат запознати с теоретико-методологическите и практико-приложни аспекти на финансирането на проекти и техния мениджмънт - какво представлява проект и неговото управление, роля на проекта за управление на промяната и за изпълнение фирмената стратегия, актьори, структуриране и финансиране на проекта, форми и модели за финансиране, избор и изграждане на екипи, планиране, изпълнение, мониторинг и др., фокусът се премества върху възможностите за финансиране на проекти от Европейския съюз, както и върху спецификата.

Освен това отделям специално внимание на обвързването на технико-методическите подходи с поведенчески ориентираните аспекти на финансирането на проект и неговия мениджмънт. Така подчертавам важната роля на човека в различните модели за финансиране на проект и мениджирането му, т.е. че проектите се извършват и управляват от хора и че факторът човек/хора е поне толкова важен, колкото методите, подходите и техниките.

прочети още
Финанси - ДО

Преподавател(и):

проф. Иван Боевски  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

какво представляват проектите и принципите на структурния подход за тяхното управление;

каква е ролята на проекта, финансирането на проекта и проект мениджъра за реализиране на фирмената стратегия;

да дефинират необходимия обем, видове и модели на финансиране за постигане на целта на проекта;

да определят и обосновават необходимите за изпълнение на проекта ресурси;

как възникват, се структурират, финансират и изпълняват проекти;

какво представлява проектна компания, как се структури и управлява;

източниците за финансиране от Европейския съюз;

източниците за финансиране извън Европейския съюз

интернационалния пазар за финансиране на проекти

спецификата на интернационалните проекти;

форми, модели, структури и конструкции/схеми за финансиране на проекти и техните силни и слаби страни.

2) могат:

да обосновават връзката между визията, мисията и стратегията на организацията и потребността от проекти, както и възможностите за тяхното финансиране;

да формулират и разработват форми, модели, структури и конструкции/схеми за финансиране на проекти;

да анализират проблемите по определяне на фирмената стратегия и избора на адекватни проекти и съответните форми и модели за финансиране при нейната реализация;

да определят актьорите в проекта, техните роли и отговорности при различните възможни форми и модели за финансиране и да дискутират проблемите и рисковете, свързани с тяхното взаимодействие;

да оценяват различните видове управленски структури и избират оптималната за съответния проект при конкретно избраните форми и модели за финансиране;

да анализират различните форми и модели за финансиране на проекти от интернационалните пазари


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

Финанси

Мениджмънт

Микро- и макроикономикаФорми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Първа консултация, теоретичен обзор на курса - 4 ч.

1. Характеристика на управлението на проект. Стратегия на фирмата и ролята на проекта и неговото финансиране за реализирането й

2. Финансови източници и структури - характеристика и видове. Начини на финансиране на проекти

3. Актьори/участници, структуриране и финансиране на проекта

4. Форми, модели, структури и конструкции/схеми за финансиране на проекти - характеристика и организац Cash-flow Related Lending, Мецанин (Mezzanine) финансиране; Joint Venture финансиране;Секюритизация (Securitization), Публично частно партньорствоия

5. Проектна компания/Компания със специална инвестиционна цел (Special Purpose Vehicle/Special Purpose Company) характеристика, организация, финансова структура и мениджмънт

6. Ползи и рискове при различните форми, модели, структури и конструкции за финансиране на проекти

Втора консултация, обсъждане на зададените проекти и/или курсова работа - 4 ч.

Разработването на самостоятелната работа има следните цели:

Развиване на умения на търсене, намиране и работа с различни литературни източници и отсяване на важното и маловажното и подчиняване на написаното на темата;

изграждане на навици за разширяване на кръгозора и познанията в определена област;

развиване на умения за структуриране и написване на самостоятелна работа;

развиване на умения за оформяне на самостоятелна писмена работа;

създаване на навици и умения, които ще подпомогнат написването на дипломната работа;

Самостоятелната работа трябва да принадлежи към някоя от темите, които се разглеждат и дискутират в курса "Финансиране на проекти". Те ще бъдат конкретизирани и индивидуализирани в зависимост от размера на групата.

Самостоятелната работа трябва да е в обем 15 стандартни написани на компютър страници с шрифт Times New Roman 12 и междуредие 1,5 Lines. Работата последователно трябва да съдържа следните елементи:

титулна страница с университета, програмата, курса, темата, името на студента и факултетния му номер;

кратка анотация на работата (не повече от една страница);

съдържание;

структурирано изложение, което започва с кратък увод;

заключение;

списък с използваната литература;

приложения (ако има).

Изискваният обем от 15 страници обхваща: от съдържанието до списъка с литературата (включително).

Работата трябва да съдържа цитати и цитираните източници под линия, като е указан авторът, произведението, издателят, годината на издаване и страницата (страниците), върху които се позовава цитатът. Възможни са цитати и от интернет-източници. Ако те имат страници, те трябва да бъдат посочени.

Положително ще бъдат оценявани следните елементи от самостоятелната работа:

тя се базира на достатъчен брой - минимум 5 литературни източника;

тя е логично структурирана в раздели, подраздели и параграфи;

тя има увод, в който се разбира проблема и материята, по която тя взема отношение;

след ясно структурирано изложение, следват ясни и убедителни изводи;

в работата има цитати - директни и преразказани (директните се поставят в кавички, а другите не);

цитатите са извършени коректно, т.е. дават се автор, произведение, издателство, година и страница/страници, върху които се позовава автора на самостоятелната работа или интернет-страница и страница (ако има) от материала, който се съдържа на тази интернет-страница;

след добре оформената титулна страница има анотация, която съдържа най-накратко проблема, пътя за решаването му и основните изводи в единно изложение;

работата съдържа съдържание (със страници) и списък с използваната литература;

работата е 15 страници (+-1 страница).

Срокът за предаване на самостоятелната работа и препоръчаната литература ще бъдат посочени допълнително.

Литература по темите:

Основна литература:

Frank F., Henry A Davis and Carmel de Nahlik, (2012): Project Financing 8th Edition, Playhouse Yard, London, UK.

Stefano, G. (2012): Project Finance in Theory and Practice, Second Edition: Designing, Structuring, and Financing Private and Public Projects, San Diego, California, USA.

Пенчев, Р. (2007): Въведение в управление на проекти, София.

Тодоров, И. (2005): Управление на проекти, София.

Александрова, М.: (2005) " Управление чрез проекти. Съвременни аспекти ", Авангард Прима.

Александров К. , Й. Желязкова,: (2002) " Управление на реалните инвестиции ", Тракия - М.

Harvard Business Revieew, (2005):

МакКлемънтс, К., В. Маринов, С. Енилова, Г. Георгиев, П. Танева. (2007): "Партньори за проекти". Програма за обучение в разработване на проекти. Модул 1 - 5.

Андреева, М. (2011): " Проектно управление ".

Допълнителна литература

Bohinc, T. (2010): Grundlagen des Projektmanagements, Gabal Verlag GmbH, Offenbach.

Kerzner, H. (2008): Projektmanagement, ?bersetzung der 9. Auflage des amerikanischen Originals, Redline GmbH, Heidelberg.

Williams, M (2009): The Principles of Project Management, Site Point Pty., Collingwood, Australia.

Wysocki, R. (2009): Effective Project Management, Fifths Edition, Wiley Publishing Inc., Indianapolis Indiana.

Андреев, О. (2006): " Мениджмънт на проекти ", Софстрейд.

Хаджиев, К. (2011): Теория на организацията, Издателство НБУ, София.

Средства за оценяване:

ТЕСТ 50%

ПРАКТИЧЕСКИ ЗАДАЧИ ИЛИ УЧАСТИЕ В СЕМИНАР 50%