BAEB833D Оценка на бизнеса

Анотация:

Втора консултация, обсъждане на зададените проекти и/или курсова работа - 4 ч.

Решаване на задачи и казуси от "Практикум по бизнес оценяване", НБУ,С. 2004 г.

Обсъждане на заданието за разработване на проект по курса (всеки семестър заданието се променя)

прочети още
Финанси - ДО

Преподавател(и):

доц. Виолета Касърова  д-р
гл. ас. Красимир Костенаров  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти ще:

Знаят:

Предназначението на оценката на бизнеса и областите на използване на резултатите й

Специфичната терминология и стандартите в бизнес оценяването

Правилата, алгоритъма и инструментариума на оценителската дейност

Могат да:

Прилагат на практика основните подходи и характеризиращите ги методи в оценката на бизнеса

Съставят оценителски доклади


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

Счетоводство

Финансов анализ на фирмената дейност

Количествени методи в икономикатаФорми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Първа консултация, теоретичен обзор на курса - 4 ч.

1. Въведение и общ преглед на оценката на бизнеса. Основна терминология.

2. Стандарти в оценителската дейност - български, европейски и международни.

3. Инструментариум в бизнес оценяването.

4. Разходен подход в оценката на бизнеса и основни методи за реализиране на подхода

5. Пазарен подход в оценката на бизнеса и основни методи за реализиране на подхода

6. Приходен подход в оценката на бизнеса и основни методи за реализиране на подхода

7. Формиране на заключение за стойността и оформяне на оценителския доклад

Литература по темите:

1) Касърова В., С.Башева, С.Ангелов.(2004) Практикум по бизнес оценяване. НБУ, С.

2) Касърова В. (2011). Основи на оценката на бизнеса (записки на преподавателя). МУДЪЛ, НБУ

3) Касърова, В. С. Праматарова, Р.Лазарова. (2009) Сравнителният подход в оценката на бизнеса в условията на формиращ се пазар, Сб. Финансови решения: изследвания и практики, НБУ, С., с.312-335.

4) Касърова В. (2008) Бизнес оценяване (лекционни бележки). [Електронен документ]: http://eprints.nbu.bg/515/1/Ocenka_obshto.pdf

5) Ненков, Д. (2005) Приложение на съвременни модели за оценка на цели предприятия в България, сп. Икономически алтернативи, бр.1 и бр.2

6) Ненков, Д. (2007) Фактически и фундаментални коефициенти "Цена-доход" на българския капиталов пазар. Сп. Икономическа мисъл, бр.6

Средства за оценяване:

ТЕСТ 50%

ПРАКТИЧЕСКИ ЗАДАЧИ ИЛИ УЧАСТИЕ В СЕМИНАР 50%