BAEB814D Международен финансов мениджмънт

Анотация:

Курсът обхваща основните теми, свързани с международния финансов мениджмънт. Акцентира се върху съвременните тенденции в глобалната финансова среда, международните финансови пазари, международното банкиране и ролята на мултинационалните компании за развитието на финансовите процеси. Освен теоретичните познания за финансовия мениджмънт в глобална среда, студентите ще се запознаят и с практическото приложение на отделните финансови инструменти при вземането на решения от страна на управленските екипи на компаниите в различни ситуации.

Целта е:

да се формират комплексни знания за теоретичните основи международния финансов мениджмънт;

да се изградят умения за анализ на състоянието и основните тенденции в дейността на компаниите от финансовия и нефинансовия сектор.

прочети още
Финанси - ДО

Преподавател(и):

проф. Стефан Стефанов  д-р
доц. Ирена Николова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

същността на тенденциите в развитието на международните пазари;

как функционират мултинационалните компании и как се осъществява дейността на банковите институции в глобалната среда;

възможностите за инвестиции в глобалната икономика.

2) могат:

да прилагат получените знания по време на курса при вземането на решения на корпоративно ниво;

бързо да се ориентират при промените на икономическата среда за очертаващите се тенденции и бъдещите очаквания за развитие на международните финансови пазари.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

Корпоративни финанси

Банково делоФорми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Първа консултация, теоретичен обзор на курса - 4 ч.

1. Съвременни тенденции в глобалната финансова среда

Промени в световната икономическа и финансова система. Международна парична система. Финансова глобализация - либерализация (дерегулация), технологии и иновации.

2. Тенденции в развитието на пазарите

Развитие на банковите, капиталовите и валутните пазари през последните 20 години. Тенденции и очаквания за пазарите.

3. Съвременни финансови кризи

Фактори - икономическа политика в условията на глобален финансов пазар, международна политическа структура, финансово посредничество. Типология на кризите. Национални и международни реакции по отношение на кризите.

4. Международни финансови пазари.

Валутен пазар. Евровалутен пазар и офшорни зони - исторически преглед. Глобален облигационен пазар.

5. Инструменти на международните пазари

Фючърс, опция, суап, форуърд, хибридни финансови инструменти.

6. Международно банкиране (банково дело)

Търговските банки в глобалния финансов мениджмънт - организация и управление, капиталова адекватност и капиталови изисквания. Банка за международни разплащания, Базел - регулации.

7. Международен банков пазар

Банков паричен пазар. Финансиране от международни институции. Други форми на финансиране. Суверенен риск.

8. Мултинационални компании

Дефиниция и управление на отделните филиали на компаниите, цена на капитала и възвращаемост на инвестициите. Капиталова структура на мултинационалната компания - парични потоци на филиалите и на цялата компания, оценка на риска.

9. Мултинационалните компании и глобалния пазар

Преки чуждестранни инвестиции - дефиниция, глобални финансови потоци. Валутна експозиция - видове експозиции и управление.

10. Глобални портфейлни инвестиции.

Инвестиции и капиталови пазари в глобалните финанси - пазар на акции и облигационен пазар. Диверсификация на международният портфейл - риск и възвращаемост. Оценка и управление на инвестициите.

Втора консултация, обсъждане на зададените проекти и/или курсова работа - 4 ч.

1. Решаване на казуси,

2. Обсъждане на заданията за курсова работа, като прилагате и заданието на курсовата работа

Литература по темите:

Основна литература:

Buckley, A. Multinational Finance, 4th Edition, Pearson Education Ltd., 2000.

Eng, M., F. Lees, L. Mauer. Global Finance. St. John's University. Harper Collins College Publishers. 1995.

Kim, S and S. H. Kim. Global Corporate Finance, 6th Edition, 2006.

O'Brien, T. Global Financial Management. John Wiley & Sons, Inc. 1996.

Shapiro, A. Multinational Financial Management, University of Southern California, Fifth Edition, Prentice Hall International Editions, 1996.

Електронни ресурси

www.bnb.bg - Българска народна банка

http://www.ecb.int - Европейска централна банка

www.investor.bg - информационен сайт за икономически новини

www.imf.org - Международен валутен фонд

www.wsj.com/ - електронно издание на вестник "Уолстрийт Джърнъл"

www.ft.com - електронно издание на вестник "Файненшъл таймс"

www.dnevnik.bg - електронно издание на вестник "Дневник"

www.capital.bg - електронно издание на вестник "Капитал"

Средства за оценяване:

ТЕСТ 50%

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ 50%