BAEB885D Анализ и оценка на инвестиционните проекти

Анотация:

Курсът има за цел задълбочено и подробно да представи финансовия анализ на инвестициите в реални активи. Той изгражда задълбочени познания относно методите и моделите за анализ на финансовата ефективност и риска на инвестициите в реални активи. В неговите рамки изчрерпателно се тематизират проблемите на инвестиционния избор. Курсът изгражда не само задълбочени знания, но и изгражда солидни умения за вземане на инвестиционни решения и осъществяване на инвестиционен избор в рискова среда.

прочети още
Финанси - ДО

Преподавател(и):

акад. Иван Попчев  д.н.
гл. ас. Емил Калчев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

кои са особеностите на инвестициите в реални активи;

как да оценяват различните инвестиционни алтернативи по отношение на тяхната финансова ефективност и риск;

да правят избор между инвестиционни алтернативи;

2) могат:

прилагат придобитите теоретични знания;

вземат инвестиционни решения;

анализират факторите, влияещи върху оценката на инвестиционния проект и вземането на инвестиционните решения.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

Знания и умения по корпоративни финансиФорми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Първа консултация, теоретичен обзор на курса - 4 ч.

1. Въведение

2. Оценяване и оптимизация на паричните потоци при инвестиционни проекти в реални активи

3. Проблемни моменти при методите за оценка на финансовата ефективност на инвестиционните проекти в реални активи

4. Анализ на влиянието на данъците и инфлацията върху оценката на финансовата ефективност на инвестиционните проекти в реални активи.

5. Инвестиционен избор

6. Отчитане на риска при инвестициите в реални активи

Втора консултация, обсъждане на зададените проекти и/или курсова работа - 4 ч.

1. Казуси

2. Обсъждане на заданията за курсова работа, като прилагате и заданието на курсовата работа

Литература по темите:

Основен учебник:

1. Александрова, М.: Оптимизация на инвестиционния избор, С. 2001

Допълнителна литература:

2. Brealey, R./ Myers, S.: Principles of Corporate Finance, New York, 1996.

3. Sharpe, W.F. Investments, Prentice Hall, 1994.

4. Kruschwitz, L.: Investitionsrechnung, Berlin, 1995

Средства за оценяване:

Тест 50%

Писмен казус 50 %