BAEB884D Управление на портфейл от ценни книжа ІІ част

Анотация:

" Курсът разглежда възможните финансови инструменти за инвестиране от страна както на физически така и на юридически лица - облигации, акции, опции. Изучава се съвременната теория на портфейлите и характеристиките за избор на оптимален портфейл от ценни книжа.

прочети още
Финанси - ДО

Преподавател(и):

проф. Радослав Цончев  д-р
гл. ас. Красимир Костенаров  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Същността и видовете ценни книжа като инструменти за инвестиране

Характеристиките при съставяне на портфейл от ценни книжа

Подходите за съставяне на оптимален портфейл от ценни книжа

2) могат:

Да изчисляват доходността и риска на инвестициите в различните видове ценни книжа

Да съставят оптимален портфейл от облигации и акции

Да минимизират риска на портфейл от ценни книжа


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

Бизнес изчисления

Финанси

Микро- и макроикономикаФорми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Първа консултация, теоретичен обзор на курса - 4 ч.

Тема 1. Облигации и ценни книжа с фиксиран доход

Тема 2. Рискове, свързани с инвестиции в облигации

Тема 3. Характеристики за оценка на облигации - цена, доходност, дюрация

Тема 4. Изменчивост на цената на облигациите - фактори, зависимости

Тема 5. Портфейл от облигации - имунизиране

Тема 6. Възвръщаемост и риск при рискови ценни книжа

Тема 7. Портфолиен риск и възвръщаемост

Тема 8. Ефективни граници - същност и изчисляване, модел на Марковиц

Тема 9. Модел на Тобин

Тема 10. Модел за ценообразуване на капиталовите активи

Тема 11. Факторни модели

Тема 12. Арбитражна теория на ценообразуване на активи

Тема 13. Оценка на обикновени акции - отношения на Шарп, Трейнър и Йенсен

Тема 14. Опции

Втора консултация, обсъждане на зададените проекти и/или курсова работа - 4 ч.

1.Решаване на казуси, задачи, и т.н,

2.Обсъждане на заданията за курсова работа, като прилагате и заданието на курсовата работа

Литература по темите:

1. Боди, Зви, А. Кейн и А. Дж. Маркъс. Инвестиции. С., Натурела, 2000

2. Шарп, У., Г.Дж. Александер и Дж. Бейли. Инвестиции. Москва, Инфра-М, 1999

3. Фабоцци, Ф. Управление инвестициями. Москва, Инфра-М, 2000

4. Jones, Charles P. Investments. John Wiley &Sons Inc., 1994

Средства за оценяване:

ТЕСТ 50%

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ 50%