BAEB882D Анализ на риска

Анотация:

Целта на курса е да се изучат основните модели за управление на риска , за

конструиране и управление на портфейли от финансови инструменти.

прочети още
Финанси - ДО

Преподавател(и):

акад. Иван Попчев  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

моделите за управление на риска, за конструиране и управление на портфейли от

финансови инструменти

2) могат:

да използват моделите на риска и на портфейлите и на тяхното управление в

инвестиционната практика.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

Математика, информационни системи, микро- и макроикономика, финансиФорми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Първа консултация, теоретичен обзор на курса - 4 ч.

1. Оценка на риска и избягване на риска.

2. Портфейлен риск.

3.Разпределение на капитала в рискови и безрискови портфейли.

4. Портфейли с един рисков и един безрисков актив.

5. Пасивни стратегии: линията на капиталовия пазар.

6. Диверсификация и риск на портфейла.

7. Портфейли от два рискови актива.

8. Разпределяне на активи с акции, облигации и бонове.

9. Моделът за избор на портфейл на Markowitz.

10. Моделът за оценяване на капиталовите активи (САРМ). Разширения на САРМ.

11. Едноиндексен пазар на ценни книжа.

12. Прогнозиране на коефициентите бета.

13. Арбитраж: печалби и благоприятни възможности.

14. Добре диверсифицирани портфейли и моделът APT.

15. Моделите APT и САРМ.

16. Многофакторен модел APT.

17. Индексният модел и еднофакторният модел APT.

Втора консултация, обсъждане на зададените проекти и/или курсова работа - 4 ч.

Решаване на задачи и казуси

Литература по темите:

1. БодиД, АКейн, А.Д.Маркъс. Инвестиции (трето издание). Натурела, София, 2000.

2. Галиц.Г. Финансов инженеринг. Инструменти и техники за управление на финансовия риск (превод от английски език). Издателство "Делфин Прес", Бургас, 1994.

3. Матеев,М. Анализ и оценка на риска при инвестиционни решения. Издателство "Стопанство", София, 2000.

4. Орешарски,П. Управление на инвестициите, ИК "Люрен", София, 2000.

5. Тътъл,М., Д.Тътъл. Управление на инвестиционните портфейли, том 1,

И.Р.Н. Group, 1995.

Средства за оценяване:

ТЕСТ 50%

ПРАКТИЧЕСКИ ЗАДАЧИ ИЛИ УЧАСТИЕ В СЕМИНАР 50%