MSCM956 Увод в йератиката

Анотация:

• Да представи изложение върху скорописната писмена система на Древен Египет – йератиката, нейата употреба, функции, развитие и др.

• Да демонстрира процесът на транскирбция на йератични текстове в йероглифни

прочети още
Египтология (Египетски език, култура и литература)

Преподавател(и):

доц. Теодор Леков  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Видовете йератично писмо и историята на развитие на йератиката.

• Особеностите на писмения материал – папируса и технологиите за неговото изготвяне.

2) могат:

• Да трансрибират йератични текстове в йероглифика

• Да датират йератични текстове и определят вид ана документите

• Да ползуват критичен апарат в процеса на транскрибиране и коментар на йератичните текстове.


Предварителни изисквания:
• Основни понятия в областта на египетския език.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Класификация на видовете писменост в Древен Египет

2. Папирусът като писмен материал

3. Писарски принадлежности и калиграфски умения

4. Специфики на староегипетската йератика

5. Отличителни особености на средноегипетската литературна йератика

6. Особености на административната йератика на Средното царство.

7. Новоегипетска йератика

8. Демотическо писмо

9. Правила за транскрибиране на текст

10. Семинари и практически зантия

Литература по темите:

С.Игнатов. Папирусът не расте на скала. София 1998

Б.Тураев. Египетская Литература. Ленинград 1920 (2 изд. Санкт-Петербург 2000)

Култьтура Древнего Египта. Отв.ред. И.С.Коростовцев. М. 1976

Хрестоматия по истории Древнего Востока. Т. 1-2, М. 1982

Ancient Egyptian Literature. History and Forms. (ed. A.Loprieno)Leiden- New York – Koeln 1996

H.Brunner. Grundzuege einer Geschichte der altaegyptischen Literatur. Darmstadt 1980

R.Parkinson, S.Quirke. Papyrus. London 1995

J.Cerny. Paper and Books in Ancient Egypt. London 1952

И.М.Лурье. Хрестоматия древнеегипетских йератических текстов. Лелнинград 1948

G.Moeller. Hieratische Palaeography. Bd.I-III, Leipzig 1927-1936

G.Moeller. Hieratische Lesestuecke, Hft 1-3, leipzig 1909-1910

S.Parkinson. Voices from Ancient Egypt. London 1991

Средства за оценяване:

- курсова работа

- реферат