EGYB715 Египет и обкръжаващият свят: III-II хил. пр. Хр.

Анотация:

Курсът има за цел да предложи на студентите подход към Египет от гледна точка на изучаването не само на конкретната историческа действителност, но и чрез мисленето на тази действителност като основен контекст на културната събитийност. В този смисъл студентите трябва да изградят умение за вникване в разнообразни проблемни кръгове чрез методите на историческата реконструкция (работа с извори) и чрез ползването на теоретичните ракурси на историческата антропология.

прочети още
Египтология (Египетски език, култура и литература)

Преподавател(и):

доц. Емил Бузов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

да прилагат различни методи на изследване към конкретния емпиричен материал.

2) могат:

да боравят в еднаква степен с исторически и теоретични изследвания на съвременни автори,


Предварителни изисквания:
• Общи познания върху историята на Египет и античния свят

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Пространството като контекст на културната действителност. Уреденото обитаемо пространство и излизането от него. Пространството на пътя (пустинен и воден), като измерение на хаоса. Основни теоретични ракурси.

Семинар: дискусия върху различни изследователски подходи към проблематиката..

2. Въведение в същността на представяния културен феномен. Видове пътувания. Начини на предвижване.

Семинар: обсъждане на предварително прочетени изследвания по темата.

3. Експедиционни пътувания по суша и море. Разширяване на кръгозора и нови контакти. Исторически преглед.

Семинар: разглеждане на емблематични ситуации в египетските текстове.

4. Експедиции до каменните кариери. Видове камък и местоположение на кариерите.

Семинар: работа с епиграфски свидетелства от проучваните каменни кариери.

5. Военни и търговски експедиции в околните на Египет страни.

Семинар: работа с извори. Дискусия.

6. Египет и Либия, Нубия, Крит, Библ, Куш и Пунт.

Семинар: работа с извори. Дискусия.

7. Предвижвания вътре в страната. Посещения на областни центрове и храмове. Поклоннически пътувания. Разбойнически нападения и охрана на пътищата.

Семинар: работа с извори. Дискусия.

8. Обзор на темите, разгледани през семестъра.

Литература по темите:

Дресел, Г. Историческа антропология. Въведение. София 1998

Духът на “Анали”. Антология. София 1997

Пиотровский, Б. Вади Аллаки – путь к золотым рудникам Нубии. Древнеегипетские наскальные надписи. Москва 1983

Халбвакс, М. Колективната памет. София 1995

Шеркова, Т. Египет и Кушанское царство: Торговие и культурные контакты, Москва 1991

Aston, Barbara G., James A. Han'ell, and lan Shaw. Stone. In: An¬cient Egyptian Materials and Technology, edited by P. T. Nicholson and I. Shaw. Cambridge, 2000.

Bemand, Andre. De Koptos a Kosseir. London, 1972.

Blumenthal, Elke. Expeditionsberichte; Expeditionsinschriften. In: Lexikon der Agyptologie, 2, Wiesbaden, 1987.

Casson, L. Ships and Seamanship in the Ancient World. Princeton, 1971.

Cerny, Jaroslav, and A. A. Sadek. Graffiti de la montagne thebaine. Cairo, 1969-1972.

Cerny, Jaroslav, A. H. Gardiner, and T. E. Peet. Tile Inscriptions of Si¬nai. London,1952-1955.

Darnell, Deborah, and John Darnell. Exploring the 'Narrow Doors' of the Theban Desert. Egyptian Archaeology' 10 (1997)

Fakhry, Ahmed. The Inscriptions of the Amethyst Quarries at Wadi el-Hudi. Cairo, 1952.

Gardiner, A. I-I. Ramesside Texts Relating to the Taxation and Trans¬port of Corn. In: Journal of Egyptian Archaeology 27 (1941).

Gardiner, Alan, T. Eric Peet, and Jaroslav Cerny. The Inscriptions of Sinai. 2d ed. London, 1955.

Gnadinger, Louise. Six Thousand Years of Gold Mining. In: Gold, edited by N. Fllieler and S. Speich, Lucerne, 1975.

Griffith, Francis LI. Catalogue of the Demotic Graffiti of the Dode-caschoenus. Oxford, 1937.

Harris, Lucas A., and J. R. Harris. Ancient Egyptian Materials and In¬dustries. London, 1989.

Средства за оценяване:

курсова работа

реферат