EGYB714 Византийският Египет

Анотация:

Курсът представя историята на Египет в пределите на Източноримската (Византийска) империя;

Запознава и въвежда студентите с промените, настъпили на социално, административно и религиозно равнище

Запознава студентите с ранната история на християнската Църква, появата на монашеството и религиозните спорове ІV – VІІ в.

прочети още
Египтология (Египетски език, култура и литература)

Преподавател(и):

проф. Тома Томов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1. знаят:

- историческите корени на основните тенденции в развитието на египетското монашество и църква;

- мястото и ролята на Египет в религиозните спорове;

- запознати са със спецификите в египетската (коптска) история;

2. могат:

- да се ориентират в термини и понятия, свързани религиозните спорове и ереси;

- с придобитите знания да пристъпят към по-задълбочени изследвания върху конкретен проблем от историята на египетското християнство;

- да оценят и разберат различните тенденции – местни и глобални процеси, протичащи в египтското общество и Източната Римска империя ІV – VІІ в.


Предварителни изисквания:
общи познания по Стара история

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Въведение в проблематиката.

2. Историко-географско представяне.

3. Християнството в Египет. Гонения.

4. Религиозен живот в Египет през IV-V в.

5. Прогрес на монашеството.

6. Египет – IV-VI в. Ръкописи.

7. Египет в началото на VI в. И реформите на Юстиниан I.

8. Администрация на византийски Египет.

9. Животът в Египет през V-VI в.

10. Египетското християнство V-VI в. Гонения на езичници.

11. Управление на византийски Египет (538-619) и причини за упадъка.

12. Завладяване на Египет от арабите.

13. Богове, храмове и църкви.

14. Александрия – царицата на Средиземноморието.

15. Философски течения и школи.

Литература по темите:

B. Bowman. Egypt after the Pharaohs. Oxford, 1996.

W. Ellis. Ptolemy of Egypt. London, 1994.

P. Fraser. Ptolemaic Alexandria. Oxford, 1972.

G. Hobl. A History of the Ptolemaic Empire. London, 2001.

The Oxford Encyclopaedia of Ancient Egypt. Ed. By D. B. Redford, New York, 2001.

G. Hanotaux. Histoire de la nation egyptienne. V. III. Paris, 1933.

Фихман, И. К характеристике корпорации византийского Египта, ВВр 17 (1960)

Yamagata, T. Coptic monasteries at Wadi al Natrun in Egypt:from the field notes on the coptic monk’s life. (Tokyo, 1983)

Gascon, J. Les grands domaines, la citе et l’еtat en Egypte byzantine. TM 9 (1985)

MacLennan, H. Oxyrhynchus: an economic and social study. (Princeton, 1935)

Sharpe, S The History of Egypt. From the earliest times till the conquest by the Arabs A. D. 640. (London, 1876)

Hardy, E. R. The large estates of Byzantine Egypt. (New York, 1931)

Johnson, A. C. Egypt and the Roman Empire. (Ann Arbor University of Michigan, 1951)

Johnson, A. C. Byzantine Egypt: economic studies. (Princeton, 1949)

Lane-Poole, St. A History of Egypt in the Middle Ages. (London, 1968)

Средства за оценяване:

тест, курсова работа