BAEB727 Стаж по бизнес администрация-І

Анотация:

Курсът се провежда в рамките на Проект: Учебно-практическо и изследователско звено (УПИЗ) – “Учебно-тренировъчната фирма (УТФ)”, което е първо по своя характер иновативно начинание в областта на висшето образование в Република България. Неговите цели са стратегически приоритет за НБУ. Курсът ползва симулационен модел, с който се симулира дейността на реална бизнес организация. Това позволява да се постигне максимална интегрираност между научната теоретия и нейното практическо приложение и проявление (“обучение чрез действие”). Във виртуална среда се извършват всички дейности, присъщи на бизнес организация, работеща в областта на финансово-счетоводните и одитни услуги. Изпълняват се процедури по определяне на предмета на дейност и вписване в търговския регистър, разработване на организационна структура, набиране, подбор и обучение на персонал, изготвяне на краткосрочни, средносрочни и стратегически документи. Перманентно се осъществява управление на ресурсите, проучване и развитие на пазара, бизнес комуникации и реализиране на сътрудничество с други организации от националната и световната мрежа на УТФ и др. Курсът се провеждат по график под ръководството на преподавател, сертифициран от ЦУТФ при Министерството на образованието, младежта и науката на Република България.

Основните цели на курса са:

постигане на максимална обвързаност между научната теория по мениджмънт и нейните практически приложения;

Създаване на реални възможности за иновативност и стремеж за развитие на творческото мислене и управленско поведение на студентите;

Осигуряване на възможности за цялостно прилагане на теоретичните постановки, изучавани в основните курсове;

Повишаване на мотивацията на студентите за по-задълбочено усвояване на научните парадигми;

Интегриране на изучаваните в НБУ курсове и създаване на възможности за участие на студентите в научно-изследователски проекти с национална и международна значимост.

В тактически аспект постигането на целите на УПИЗ – УТФ ще се извършва в тясно (договорно) сътрудничество с Центъра на учебно – тренировъчните фирми към Министерството на образованието, младежта и науката на Република България.

прочети още
Управление на бизнеса и предприемачество

Преподавател(и):

доц. Мария Иванова  д-р
доц. Кирил Радев  д-р
доц. Теодора Ризова  д-р
доц. Милена Караилиева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

административните процедури за създаване и управление на нов бизнес;

методите за изграждане на морално-етични ценности в мениджмънта и персонала на организациите;

приложенията на методите и подходите за работа в екип;

методите и подходите за водене на лоялна конкурентна борба;

специфичните условия за работа на бизнес организациите с публичните институции;

методите за водене на преговори, да разработват и осъществяват договорни отношения с други бизнес субекти;

подходите и методите за изготвяне на стратегически и вътрешноорганизационни нормативни и оперативни документи;

законово-нормативната база, регламентираща създаването на ново предприятие и неговото управление;

условията за работа в рамките на националната и световната мрежа на учебно-тренировъчните фирми.

2) могат на практика:

да прилагат административните процедури за създаване и управление на нов бизнес;

да извеждат и прилагат методите за структурно изграждане на бизнес организации, в т.ч. формирането на морално-етични ценности в мениджмънта и персонала, в контекста на тяхната организационна култура;

да прилагат ефективно управленските функции;

да прилагат методите и подходите за работа в екип;

да водят лоялна конкурентна борба;

да изпълняват дейности с публични институции, произтичащи от съответните нормативни разпоредби;

да прилагат методите за ефективно водене на преговори, както и да разработват и осъществяват договорни отношения с други бизнес субекти;

да изготвят стратегически и вътрешнооргатнизационни нормативни и оперативни документи;

да осъществяват бизнес отношения и комуникации с други виртуални фирми, в рамките на националната и световната мрежа на учебно-тренировъчните фирми.
Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

1. Принципи на макроикономиката.

2. Принципи на микроикономиката.

3. Основи на счетоводството.

4. Въведение във финансите.

5. Основи на маркетинга.

6. Бизнес право (първа и втора част).

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Стаж

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Избор на предмет на дейност, капитал, наименование, управителни органи и структура на фирмата.

2. Процедури и правила за регистрация на фирма. Дейности свързани с вписването на фирма в търговския регистър към Агенцията по вписванията.

3. Документи по закона за защита на личните данни – видове, същност и комуникационни връзки с регистъра на администраторите на личните данни.

4. Бизнес комуникационен указател – правна същност и административни особености.

5. Финансово-счетоводна дейност - откриване и управление на банкови сметки.

6. Стратегическо управление на фирмата – структурна осигуреност, целеполагане, разработване на стратегии.

7. Фирмено планиране и изработване на бизнес план – видове, същност, цели, процедури, организационна осигуреност, документна обезпеченост, изпълнение.

8. Договорна осигуреност и управление - изработване на междуинституционални, фирмени и трудови договори. Изисквания и правила за управление.

9. Управление на човешките ресурси:

правила и подходи за подбор, наемане, въвеждане, обучение, асоцииране и развитие на персонала – принципи, подходи, документи и изпълнение;

разработване на система за оценка на административния, техническия и оперативен персонал – принципи, подходи, документи и изпълнение;

мотивационни политики, цели и подходи – практическата реализация.

10. Разработване на система за управление и контрол в организацията:

правила за работа на управителния орган;

вътрешни правила за работната заплата – видове системи за възнаграждение;

правилник за документооборота;

правила за обработване и съхраняване на входящата и изходящата информация;

правилник за вътрешния ред;

правилник за безопасност и охрана на труда;

правила за рекламната дейност;

система за управление на качеството;

правила за ценообразуване на услугите;

правила за вътрешен одитинг;

правила за кореспонденция и др.

11. Социална отговорност – същност, принципи и форми. Колективен трудов договор.

12. Работа с публични институции – правила, документи, срокове и др., в т.ч.:

документи за отчитане на месечните осигурителни вноски и данъци върху доходи и процедури относно кореспонденцията с НАП;

регистрация на търговска марка в патентното ведомство;

работа с Агенцията по вписванията и др.

13. Работодателски организации – видове, същност, членство, цели, възможности.

14. Правила за разработване на номенклатура, асортимент и асортиментна структура.

15. Работа в екип – видове, особености, структуриране, документооборот и взаимовръзки.

16. Комуникации и комуникационни стратегии – видове, подходи и правила за разработване на комуникационна система.

17. Вътрешно и външнотърговски сделки и финансови операции – видове, същност, управление.

18. Системи за финансов одит – видове, същност, практическо приложение и изпълнение.

19. Корпоративна сигурност – видове, същност, системи за защита на фирмената тайна и информация.

20. Национални и международни форуми на учебно-тренировъчните фирми – видове, цели, изисквания за участие, методи за класиране на участниците.

Литература по темите:

1. Основна литература:

1.1. Научна литература по фирмено управление, респ. организация и управление на финансовата дейност.

1.2. Нормативни документи, регламентиращи и регулиращи създаването и управлението на икономически субекти със статут на търговец.

2. Допълнителна литература:

2.1. Научни публикации.

2.2. Периодика.

Средства за оценяване:

Проверката и оценката на компетенциите на студентите ще се извърши на основата на изпълнението на конкретно практическо задание (в края на курса), което трябва да бъде представено чрез презентация. В крайната оценка ще се вземат предвид и количеството и качеството на извършените дейности от студента по време на присъствените и неприсъствените занятия.