BUBB707 Кредитиране на бизнеса

Анотация:

• Курсът “Кредитиране на бизнеса” има за цел да даде на студентите основни специализирани знания за същността на банките като кредитни посредници, които посредством тази си функция подпомагат развитието на бизнеса. Курсът акцентира върху същността и видовете фирмени кредити, използваният инструментариум за оценка на кредитоспособността на фирмите – кредитоискатели, кредитирането на дребния и средния бизнес и други.

прочети още
Управление на бизнеса и предприемачество

Преподавател(и):

доц. Ренета Димитрова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти ще:

знаят:

1. Каква е организацията на кредитния процес в търговската банка;

2. Какво трябва да правят фирмите, за да получат финансиране от банка.

могат:

1. да прилагат правилно понятията, теориите и концепциите, познати им от курса в практически изследвания.

2. да локализират и използват интернет и библиотечните ресурси;

3. да започнат работа в банки като кредитни специалисти;

4. да организират и проведат процес по отпускане на фирмен кредит.


Предварителни изисквания:
Основни знания по финанси.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Банките като кредитни посредници Възникване на банките. Видове търговски банки. Функции на търговските банки

Банките като кредитни посредници. Същност на банковия кредит. Видове банкови кредити, отпускани на бизнеса.

Кредитно администриране. Кредитна политика на търговската банка. Органи на управление на кредитната дейност и нива на компетенции. Кредитен съвет и

Кредитен комитет – функции и отговорности.

Отпускане на инвестиционен кредит. Етапи на кредитната сделка. Оценка на кредитоискателя – качествена и количествена характеристика на фирмата.

Съвременни системи за оценка на кредитоспособността – анализ на финансовото състояние, определяне на кредитен рейтинг

Анализ на финансовото състояние на конкретна фирма.

Отпускане на оборотен кредит. Етапи на кредитната сделка. Оценка на кредитоискателя – качествена и количествена характеристика на фирмата.

Кредитиране на дребния и средния бизнес.

Анализ на кредитоспособността на малка фирма.

Литература по темите:

Основна литература:

1.Вачков, Ст. и колектив, Въведение в банковото дело, Стено, 2009

2.Младенов, М. Пари Банки кредит. Princeps, 1998

3.Стефанова, П. Банки и кредитно посредничество. Тракия, 2000

4.Димитрова, Р. Банки и банково обслужване, Ромина, 2011

5.Закон за кредитните институции

6.Закон за гарантиране на влоговете

7.Закон за потребителския кредит

Допълнителна литература:

1.Александрова, М. и екип . Финанси – практически моменти, С., 2005

2.Заутер, В. Основи на банковото дело. Делфинпрес, 1994

3.Завадска, З и колектив, Банково дело, УИ Стопанство-УНСС, 2004

4.Михайлов, Ев. и колектив. Пари и банково дело, Мартилен, 1998

Средства за оценяване:

Два теста.