BABB728 Риск мениджмънт

Анотация:

Управление на бизнеса и предприемачество

Преподавател(и):

доц. Ангел Георгиев  д-р
гл. ас. Екатерина Цветанова-Георгиева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Как се развиват, организират и осъществяват различните типове и видове бизнес.

2) могат:

Могат да сръвняват и оценяват различни варианти на развитие и да аргументират исканията си за финансиране на бизнеса.


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Стопански риск

2. Глобализация и риск

3. Рискология

4. Риск и структура на икономиката

5. Типология на стопанските ресурси

6. Рискът в банковата сфера

7. Стандарти за управление на рисковете в банковата среда

8. Показатели за оценка и анализ на риска

9.Модели за оценка и анализ на риска Антикризисен мениджмънт

10. Показателни методи и модели за предпазване от финансова несъстоятелност Съвременната финансова криза

Литература по темите:

1.Румен Георгиев, Деловите решения, София 2005 университетско изд.

2.Проф. Д-р Мария Виделова, Рискът в банковата сфера ИФО дизайн 2012

3.Милети Младенов, Пари, банки, кредит , София Принцепс 2005

4.Аврамов Румен, Паричен съвет и финансови кризи-опитът на България, София БНБ 1999

5.Георги Петров и колектив, Корпоративни финанси , Тракия М. 2010

6.Жак Атали, Кризата, а след това?

7.Financial Markets and Corporate strategy Mc. Graw Hiil

8.Otto Lerbinger. The Crisis manager. N. Y. 1992

Средства за оценяване:

ТЕКУЩ КОНТРОЛ :

Писмени задачи: 50%

Практическа задача: 50%

ФИНАЛЕН ИЗПИТ:

Писмени задачи: 50%

Практическа задача: 50%