BABB704 Управление на иновационния процес

Анотация:

В курса “Управление на иновационния процес” са изложени основните теоретични, методологически и методико-приложни въпроси на управлението на иновационния процес във фирмите. Акцентът е върху функциите в управлението на иновационния процес и методиката на разработване и оценяване на иновационни проекти.

прочети още
Управление на бизнеса и предприемачество

Преподавател(и):

доц. Ангел Георгиев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

След приключване на курса студентите ще:

1. са придобили достатъчни по обхват и дълбочина знания за съвременните концепции в мениджмънта на иновациите, съдържанието на функциите на управление на иновационния процес и подходите за разработване и оценяване на иновационни проекти.

2. имат умения да разработват и обосновават стратегически решения и проекти в областта на иновационния процес във фирмите.


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

II.Основни теми (по занятия):

Раздел І. Основни концепции и стратегически решения в управлението на иновационния процес

Тема 1. Иновации – същност, роля и класификация.

Тема 2. Иновационен процес в бизнесорганизациите (фирмите) – същност, структура, съдържание по фази. Съвременният процес на продуктово и технологично обновяване.

Тема 3. Основни концепции, използувани в мениджмънта на иновациите: концепция за жизнения цикъл на продуктите, технологиите и търсенето; крива на опита; портфейлни матрици и др.

Тема 4. Иновациите и стратегическото управление на фирмите. Роля на иновациите за създаване на стратегически предимства на бизнесорганизациите. Типични иновационни стратегии на бизнесорганизациите.

Тема 5. Разработване на иновационна стратегия на фирмата – подход и методика.

Тема 6. Планиране на иновационния процес – прогнозиране на технологичното развитие, технологичен одит във фирмата, търсене, предварително оценяване и избор на идеи за иновации.

Тема 7. Технологичен трансфер към фирмите – същност, форми и механизми.

Раздел ІІ. Иновационни проекти

Тема 8. Иновационни проекти в бизнес организациите – същност, класификация, роля в стратегическото управление.

Тема 9. Подходи, критерии и методи за оценяване на иновационни проекти.

Тема 10. Проекти за продуктово развитие. Анализи, оценки и решения по фази: разработване на продуктова стратегия, търсене на идеи, оценяване на идеите, бизнес анализ, проектиране на продукта, тестване на новия продукт, маркетингов тест, усвояване на производството, въвеждане на пазара (комерсиализация).

Тема 11. Лицензионни сделки за нови технологии, търговски марки и ноу-хау – цели, фази, договори.

Тема 12. Проекти за обновяване на оборудването чрез финансов лизинг. Избор на лизингодател. Сравнение на вариантите лизинг и ново оборудване. Договор за лизинг .

Тема 13. Изпълнение и контрол на иновационните проекти – форми на коопериране и сътрудничество с външни организации.

Тема 14. Управление на риска при изпълнение на иновационните проекти.

Раздел ІІІ. Взаимодействие на фирмата с външната среда при иноваиране

Тема 15. Среда за иновации. Фирмите като елемент на националната иновационна система – връзки и взаимодействие.

Тема 16. Участие на българските фирми в програми на ЕС – условия, ефекти, проблеми.

Тема 17. Финансиране на иновационната дейност на фирмите – източници и форми, сравнителен анализ.

Тема 18. Оценяване на иновационната дейност на фирмите.

Тема 19. Вътрешнофирмени и външни благоприятствуващи фактори и бариери в управлението на иновационния процес на фирмите.

Литература по темите:

III. Библиография:

1. Лекции по дисциплината.

2. Георгиев, Ив. Цв. Цветков, Мениджмънт на фирмените иновации и инвестиции, С., Стопанство, 1997.

3. Иновациите ( Европейски, национални и регионални политики), под ред. на проф. д. ик.н. М. Петров, С. Фондация “Приложни изследвания и комуникации”, 2008.

4. Иновациите – политика и практика, под ред. на проф. д. ик.н. М. Петров, С. Фондация “Приложни изследвания и комуникации”, 2004.

5. Петров, М., М. Славова, Иновации и международен бизнес, УНСС, 1999.

6. Бенев, Б., Мениджмънт на иновациите, С., ИК “БМ”, 1996.

7. Борисов, Б. Интелектуалната собственост на индустриалната фирма, УИ”Стопанство”, С., 2006.

8. Дамянова, Л., Иновационен мениджмънт (първа част), С., Стопанство, 1996.

9. Иновации.бг, С., Фондация “Приложни изследвания и комуникации”, 2009.

10. Стоянов, Д., Стратегически маркетинг, С., УИ “Стопанство”, 1999.

11. Христов, Ст., Стратегическо управление на бизнеса, С., МТ&П College, 2003.

12. Цветков, Цв., Иновации и инвестиции в отбраната, С., Стопанство, 2005.

13. Chesbrough, H., Open Innovation. The New Imperative for Creating and Profiting from Technology, Harvard Business School Press, Boston, Massachusetts, 2003.

14. Muir, A. E., The Technology Transfer System, Latham Book Publishing, Latham, New York, 1997.

15. Pearce II, J., R. Robinson, Strategic Management. Strategy Formulation and Implementation, IRWIN, 1988.

16. Porter, M., Competitive Strategy, The Free Press, New York, 1980.

17. Tidd, J., J. Bessant, K. Pavitt, Managing Innovation Integrating Technological, Market And Organizational Change, John Wiley & Sons, Ltd, 2001

Средства за оценяване:

V. Форми на проверка и оценка: Оценката ще се формира от текущ контрол – два теста и разработване на една курсова работа.