BABB703 Бизнес анализ

Анотация:

В курса са представени същността, предмета, обхвата, методите и техниките за извършване на бизнес анализ. В съдържателен аспект той е изграден върху приложимостта на финансово-икономическите инструменти за целите на бизнес анализа.

Основните цели на курса са студентите да добият знания и умения да анализират текущото състояние (използвайки приложимите финансово-икономическите методи) и да прогнозират и да извеждат възможностите за развитие на стопанските организации, в т.ч. на техните ресурси, структурни елементи и процеси.

прочети още
Управление на бизнеса и предприемачество

Преподавател(и):

доц. Кирил Радев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• методологията и научния инструментариум на бизнес анализа;

• възможностите и подходите за прилагане на комплексния подход при анализ на елементите и факторите, оказващи влияние върху крайните резултати от дейността на стопанската организация;

• методите за анализ на ресурсите в организацията;

• методиката за анализ на стратегическите позиции на предприятията;

• подходите за анализ на качеството на произвежданата продукция;

• методите за анализ на възможностите за иновационно развитие на организациите;

• методите за анализ на крайните резултати от дейността на организацията и определянето на обуславящите ги фактори по вид и значимост;

• технологиите за проектиране и управление на бизнес анализа в организациите;

• компетенциите, които трябва да притежават мениджърите и специалистите относно проектирането и изпълнението на бизнес анализа в организациите.

2) могат:

• да прилагат на практика методологията и научния инструментариум на бизнес анализа;

• да използват комплексния подход при анализа на елементите и факторите, оказващи влияние върху крайните резултати от дейността на стопанската организация;

• оценяват приложимостта и в реална среда да прилагат методите за анализ на ресурсите в организациите;

• да анализират методически стратегическите позиции на предприятията;

• да анализират качеството на произвежданата продукция;

• да прилагат на практика методите за анализ на иновативността и възможностите за иновационно развитие на организациите;

• методически да анализират крайните резултати от дейността на организацията и да дефинират факторите, които ги обуславят;

• да проектират и управляват процесите, присъщи на бизнес анализа в реална среда.


Предварителни изисквания:
За успешното възприемане и изучаване на предмета, студентите трябва да имат придобити знания и/или умения по дисциплините:

- "Икономика на предприятието";

- "Счетоводство и контрол";

- "Стратегически мениджмънт";

- "Производствен мениджмънт".

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

IV. ОСНОВНИ ТЕМИ ПО ЗАНЯТИЯ:

Тема 1

СЪЩНОСТ НА БИЗНЕС АНАЛИЗА.

Предмет, функции, задачи и обхват на бизнес анализа. Методи и способи на бизнес анализа. Информационна база на бизнес анализа. Методика на бизнес анализа. Видове анализ. Анализът като научна дисциплина и като практическа дейност. Организация на анализа на дейността на стопанската организация.

Тема 2

МЕТОДОЛОГИЯ НА БИЗНЕС АНАЛИЗА

Специфични /традиционни/ методи използвани в бизнес анализа: метод на сравнението, метод на разстоянията, метод на коригираните величини, методи за изследване влиянието на факторите, метод на детайлизацията и др. Математически и статистически методи използвани в бизнес анализа. Финансово-инвестиционни методи. Графични методи.

Тема 3

АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОСНОВНАТА ДЕЙНОСТ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

Анализ на обема на производството и приходите от продажби на продукцията. Анализ на ритмичността на производството.

Тема 4

АНАЛИЗ НА АСОРТИМЕНТА И КАЧЕСТВОТО НА ПРОДУКЦИЯТА

Методи за анализ на асортиментната структура. Анализ на качеството на продукцията. Анализ на промените в структурата и качеството на продукцията по отношение на крайните резултати от дейността на организацията.

Тема 5

АНАЛИЗ НА ОСИГУРЕНОСТТА И ИЗПОЛЗВАНЕТО НА РЕСУРСИТЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА

Анализ на материалните ресурси. Анализ на персонала.

Тема 6

АНАЛИЗ НА РАЗХОДИТЕ

Обща оценка. Методика за анализ. Анализ на динамиката на себестойността на продукцията.

Тема 7

АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ ПО ДАННИ ОТ ПЕРИОДИЧНИТЕ СЧЕТОВОДНИ ОТЧЕТИ

Анализ на финансовите резултати. Анализ на активите и пасивите. Анализ на финансовите съотношения. Анализ на динамиката на активите и пасивите. Анализ на рентабилността на разходите, приходите и общата възвращаемост на капитала.

Тема 8

АНАЛИЗ НА ВЕЛИЧИНАТА, СТРУКТУРАТА И ДИНАМИКАТА НА АКТИВИТЕ

НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

Обща оценка на активите. Анализ на дълготрайните активи. Анализ на краткотрайните активи. Анализ на активните финансови съотношения. Анализ на обращаемостта на активите. Анализ на паричния поток.

Тема 9

АНАЛИЗ НА ВЕЛИЧИНАТА, СТРУКТУРАТА И ДИНАМИКАТА НА ПАСИВИТЕ

НА ФИРМАТА

Основни финансови съотношения. Анализ на оборота на капитала. Динамичен анализ на пасивите.

Тема 10

АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВАТА СТАБИЛНОСТ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

Основни показатели. Модел за факторен анализ на общата ликвидност. Методика за анализ на коефициентите за бърза и незабавна ликвидност.

Тема 11

АНАЛИЗ НА РЕНТАБИЛНОСТТА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

Същност на рентабилността. Видове рентабилност и показатели за измерване. Особености при изчисляването на показателите за рентабилност. Фактори, влияещи върху рентабилността. Видове анализ на рентабилността. Модели за анализ на рентабилността.

Литература по темите:

Основна литература:

1. Радев, К., Бизнес анализ, Електронен учебник, Moodle, НБУ, 2012;

2. Данаилов, Д., Международни бизнес анализи, ИК “Люрен”, София, 1999

3. Николов, Н., Финансов анализ на стопанската дейност на предприятията, С., 1993;

4. Тимчев, М., Финансово-стопански анализ, С., 1999.

5. Cadle, J., Paul, D., Turner P., Business Analysis Techniques: 72 Essential Tools for Success, CPI Antony Rowe, Chippenham, UK, 2010

6. Harmon, P., Business Process Change, 2nd edition, Morgan Kaufmann, Boston, MA, 2007

7. Palepu K. G., Business analysis and valuation, Thomson Learning, High Holborn House, London WC1R 4LR, 2007

Допълнителна литература:

1. Ваклиев, Гр., Кр. Чуков, М. Тимчев, Основи на стопанския анализ на предприятието, С., 1992.

2. Тимчев, М., Финансово-стопански анализ на фирмата - общ практически курс, С., 1994.

3. Чуков, Кр., Финансово-стопански анализ на предприятието, С., 2003.

4. Уолш, С., Ключови управленски коефициенти, Бургас, 1995.

5. Babette E. Bensoussan,C., Fleisher S., Analysis without paralysis: 10 tools to make better strategic decisions, Pearson Education, Inc., 2008

6. Erich, A., Techniques of Financial Analysis, Homewood, Illinois, 1991.

7. www.theiiba.org – Международен институт за бизнес анализи

Средства за оценяване:

Проверката и оценката на компетенциите на студентите ще се извърши чрез текущ контрол под формата на тестове (2 бр.) и курсова работа. Предмет на оценяване ще бъдат освен овладените знания и формираните умения по дисциплината, така също и дейността на всеки студент по време на лекционните занятия (в т. ч. присъствие, активност, прилежност, дисциплина и др.). Оценяването ще се извършва по шестобалната система. Крайната оценка от текущ контрол е сума от средноаритметичната стойност на оценките от тестовете (с тегло 60%) и оценката от курсовата работа (с тегло 40%).