CARB708 Компютърна 2D анимация І част

Анотация:

Студентите да получат теоретични практически познания за създаване на компютърна 2D анимация. Ще бъдат разгледани особеностите при създаване на векторна и растерна анимация. Освен това курсът ще се фокусира върху процеса композитинг, при който се съчетават различни типове медия – статични изображения, 3D модели, видео и звук и различните техники използвани за тяхното манипулиране и комбиниране. С тези познания студентите ще могат самостоятелно да създават завършени филми, анимационни клипове и ефекти в думерна и триизмерна среда с компютър.

прочети още
Анимационно кино

Преподавател(и):

гл. ас. Севина Иванова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Да дигитализират графиките си; да анимират, монтират и редактират готовия материал.

• Kак да изберат софтуер за професионалните си нужди в зависимост от спецификата на проекта, върху който работят.

• Да озвучават анимационните си филми.

• Какви формати и видео компресии да използват за своя финален продукт.

2) могат:

• Да работят с Adobe After Effects CS 6;

• Да прилагат основни принципи от класическата анимация в своята работа;

• Самостоятелно да създадат рисуван или изрезков анимационен филм за кино и телевизия.

• Да работят съвместно по създаването на по-големи анимационни проекти с помощта на компютър.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Обща компютърна грамотност (Windows).

• Препоръчително е владеенето на английски език.

• Теоритични познания в областта на режисурата на анимационен филм и филмовия монтаж.

• Основни умения за художествена работа – рисуване, работа с форми и цветове, графична композиция и др.

• Класически анимационни похвати.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Компютърна 2D анимация – професионални практики. Опозицията растер – вектор?

2. Въведение в Аfter Еffects.

3. Управление на движението в компютърната анимация. Хронологично движение или употреба на ключови пози и интерполация?

4. Пространствена и времева интерполация - траектория и скорост на движение.

5. Импортиране на слоеве от Photoshop. Работа със слоеве. Понятие за работа с ключове. Видове ключове.

6. Траектория на движение. Рисуване на траектория, редакция на криви. Анимация по пътечка. Motion scetch.

7. Работа с анимационни групи. Снимачен лист. Time remap, nesting, pre-compose.

8. Маски. Анимация и режими на маски. Използване на частици и маски за създаване на рисувани ефекти.

9. Изготвяне на цикъл от анимация. Въведение в програмния език на софтуера – избор и приложение на готови скриптове.

10. 3D слоеве. Камера. Анимация на камера. Мултиплан.

11. Векторни слоеве в АЕ. Анимация на прости форми, опции за редакция – опции на слоя, опции на векторния обект, подопции за трансформация, допълнителни опции за управление и анимация.

12. Анимация на текст.

Управление и редакция на текст.

13. Ефекти. Предварително готови настройки. Управление.

14. Рендериране на готовия материал. Видове компресии.

15. Монтажни връзки. Посоки, динамика. Финално обсъждане на студентските работи.

Литература по темите:

• Meyers, Trish and Chris, „Creating Motion Graphics with After Effects, Volume 1: The Essentials“, Publisher: CMP Books.

• Motion Graphic Design: Applied History and Aesthetics, Jon S. Krasner, Elsevier and

• Focal Press, England.

• Meyers, Trish and Chris, „After Effects in Production“, Publisher: Focal Press.

• Harrington, Richard, „After Effects On the Spot: Time-Saving Tips and Shortcuts from the Pros“, Publisher: CMP Books.

• Brinkmann, Ron, “The Art and Science of Digital Compositing”, Publisher: Morgan Kaufmann.

• Blair, Preston, „Аdvanced Animation”.

• Whitaker, Harold and Halas, John,“Timing for Animation”.

• Muybridge, Edward, “The Human Figure in Motion”.

• Muybridge, Edward, “Animals in Motion”.

• Halas, John, Masters of animation, Salem House Pub, 1987.

• Bendazzi, Giannalberto. Cartoons: One Hundred Years of Cinema Animation, Indiana University Press ,1995.

• Laybourne,Kit. The Animation Book: A Complete Guide to Animated Filmmaking, Three Rivers Press, 1998.

• Murphy, Mary. Beginner's Guide to Animation: Everything you Need to Know to get Started, Watson-Guptill 2008.

• Almoznino, Albert. The Art of Hand Shadows, Dover Publications Inc., 2002.

• Webb, Phila H. and Corby, Jane. The Little Book of Hand Shadows, Running Press Miniature Editions, 1990.

• Rutherford, Emma. Silhouette: The Art of the Shadow, Rizzoli International Publications, 2009.

• Маринчевска, Надежда, „Квадрати на въображението”, изд. Титра.

• Светла, Фингова, “Монтажът на аудиовизуалното произведение”, изд. НБУ, 2008.

Средства за оценяване:

практически задачи - 40 %

прортфолио със задачите от семестъра - 40 %

устен изпит - 20 %