CARB707 Писане на сценарий за дипломен филм

Анотация:

ЦЕЛТА НА КУРСА е да финализира работата по дипломния сценарий и да помогне на всеки един от студентите да осмисли своите артистични търсения в един по-широк контекст - на съвременните артистични и драматургични предизвикателства в анимацията. Различните практически сценарни задачи са насочени към усъвършенстване на изградените вече през годините сценарни умения за структуриране и пластическото разгръщане на анимационния разказ, за прецизиране на записа, за поставяне на смислови акценти чрез визията и звука.

прочети още
Анимационно кино

Преподавател(и):

доц. Невелина Попова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• ……колко важно е да : могат да редактират своя текст - да се доведе един замисъл докрай – доработвайки сценария, синопсиса, експликацията.

2) могат:

…… да намерят най-органичния сюжет за своя замисъл, да го разгрърнат максимално изразително в прецизен сценарен запис; да защитят своята работа и артистичните си търсения с добър синопсис и експликация.

• готови са за така наречения „Film pitching” - тоест - за представяне на бъдещия филм пред професионална аудитория.


Предварителни изисквания:
• … Да имат най-основните сценарни умения

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Този курс се гради от постоянна практическа сценарна работа; теоретичните полета не са обособени, а са вплетени в конкретната работа.Всички занятия биха могли да бъдат наречени „ДРАМАТУРГИЧНИ КОНСУЛТАЦИИ”.И все пак, в рамките на конкретната работа непременно ще се работи по следните теми.

• Анимационната драматургия в полето на модернистичните изкуства и постмодернистичните влияния.

Цитатът и колажът. Брехтовото отчуждение и разбиването на илюзията.

• Анимационната драматургия и съвременните хибридни драматургични форми.

Разчупване на границите и традиционните характеристики на видовете кино и съответните драматургични подходи .

Нови драматургични симбиози между документалност и анимация, между компютърна анимация и игрално кино.

• Драматургичният код за твоя сценарий. Многообразието на анимационната миниатюра.

• Анимационните техники и драматургията.

• Сценарният запис – като ритъм и графика. Изисквания към синопсиса и експликацията.

• Тактове и скокове в повествованието. Началото, кулминацията, финала.

• Вариантите на комичното.

• Пародията като универсален ключ.

• Поетичните и смислови акценти. Ритми, лайтмотиви и повтори.

• Смисли и подтекст. Анимацията като откровение.

• Жанрови модели.

• Разновидности на комедийното в анимацията. Пародията като стратегия.

Анимационният гег

„Добрият” хумор.

Сатирата и иронията.

Черният хумор и абсурдът.

- Документални тенденции в съвременната анимация. Ярки примери.

Вероятно ще направим няколко драматургични семинара , свързани с отделните драматургични проблеми.По време на семинарите ще гледаме филми и ще обсъждаме нашите проекти – като част от един всеобщ универсален диалог.

Литература по темите:

1. Bendazzi, Giannalberto – Cartoons, One hundred years of cinema animation,1994 John Libbey & Company Ltd., с.118.

2. Герчева, Красимира К. – Естетиката на анимационния филм, Наука и изкуство, С., 1979, с.13.

3. Маринчевска, Надежда М. – Българско анимационно кино 1915 – 1995, ИК “Колибри”, София, 2001, с.183.

4. Эйзенштейн, С.М. – Дисни, в сб. “Проблемы синтеза в художественной культуре”, Москва, “Наука”, 1985.

5. Маринчевска, Надежда М.- Квадрати на въображението – Естетика на анимационните техники, С.”Титра”, 2005.

6. Кривуля Н.Г. Лабиринты анимации, ИД „Граал”, Москва, 2002.

7. Wells, Paul- Understanding animation, London and New York, Routledge,1998

8. Wells, Paul.Short cuts, London, Wallflower Press, 2002

9. Норштейн, Юрий- Ярбусова, Франческа – Сказка сказок, Москва, „Красная площадь”, 2005.

10. A Reader in Animation studies,edited by Jayne Pilling; London-Sydney, John Libbey Company,1997.

11. Halas John. Masters of Animation, London, BBC books,1987.

Средства за оценяване:

Текущата оценка се формира от участието и активността на студента по поставените драматургични задачи.

Текущият контрол е с оценка върху няколко работи - два пъти по време на семестъра.

За тези, които нямат текущи оценки, оценката на изпита се формира от устен изпит върху проблемите наанимационната драматургия (30%) и писмени сценарни разработки на дипломните проекти(70%).