CARB705 Анимация на персонажи (3D Studio MAX) І част

Анотация:

Този курс има за цел да подготви практически и теоретически студентите да използват 3Ds MAX за специфичната им дейност. Акцентът в него е върху Character animation .Съдържащите се във MAX възможности за симулация на реалното пространство, откриват път за реализация в индустрията на игрите и киното. Ще бъдат разгледани, както изграждането и анимирането на хуманоидни йерархии ,така и възможностите за физическо симулиране поведението на твърди и меки тела, симулация на групово поведение и др.

прочети още
Анимационно кино

Преподавател(и):

преп. Красимир Иванов  
гл. ас. Севина Иванова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

знаят:

Принципите и философията на 3D анимацията на човешки и антропоморфни символи.

могат:

Да анимират обекти и системи в MAX

Да работят със съвместим MAX софтуер

Да работят с biped и Biped crowd MAX.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и /или умения:

Работят с графични файлове в компютър

Класическите анимационни техникиФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1 Kакво имаме предвид като казваме че MAX е обектно ориентирана програма.

2 Потребителски интерфейс.Основни панели

3 Потребителски интерфейс. Панел създаване.

4 Потребителски интерфейс.Модификатори

5 Помощници и пространствени деформатори

6 Структура на тримерните обекти

7 Клониране.Копие и екземпляр.

8 Анимация на обекти. Анимация на подобекти . Морф.

Упражнения

9 Анимация на йерархия от обекти

10 Анимация на йерархия от контролери

11 Анимация на скелетни деформации

12 Моделиране на персонаж. Модификатор Симетрия

13 Скин.Настройки на скининга,

14 Анимационни тестове

Литература по темите:

http://animresource.blogspot.com

http://www.3dtotal.com/team/Tutorials/james_direen/direen.php

Professional Short Films with Autodesk® 3ds Max®

Chris Neuhahn / Josh Book

Средства за оценяване:

Практически разработки-50%

Участие и активност-25%

казуси-25%