MODB705 CAD системи в модната индустрия

Анотация:

Курсът има за цел да запознаe студентите с основните принципи на работа с CAD система ASSYST.

прочети още
Мода

Преподавател(и):

гл. ас. Незабравка Попова-Недялкова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите ще

Знаят:

- функциите, заложени в програма cad. Assyst, за двуизмерно конструиране на облекло

Могат:

- да създават и моделират конструкции на облекло с помощта на CAD система Аssyst.
Предварителни изисквания:
Студентите, записали този курс, трябва да:

- могат да работят с персонален компютър и операционна система Windows;

- притежават елементарна компютърна грамотност;

- имат познания по конструиране и моделиране на облекло

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1.Демонстрация конструиране на пола и тениска.Градиране на пола- описание на общия вид на системата.Ясна представа за понятието Част.Функции за конструиране

- създаване ЧАСТ , КВАДРАТ , ТЕКСТ и ЗАКРЪГЛЯВАНЕ

- ЛУПА и НАЗАД

2.Функции за конструиране

- създаване ТОЧКА , ОКРЪЖНОСТ и АРКА

3.Помощни функции

4.Функции за съхраняване на файлове и демо на констр. пр.ч.

5.Конструиране на пола по индивидуални обмерни данни.

6.Функции за конструуиране

- ИЗТРИВАНЕ

- КОПИРАНЕ

- СНЕМАНЕ КОНТУР

- РЕЗЕРВИ НА ЧАСТ И НА ЕЛЕМЕНТ

7.Функции за моделиране

- ПРЕМЕСТВАНЕ

- СИМЕТРИЯ , ИЗБЕРИ ОС НА СИМЕТРИЯ ,ОТКАЖИ ОС НА СИМЕТРИЯ

- ОТВАРЯНЕ И СГЪВАНЕ

- ДИСПЛЕЙ - СИМЕТРИЯ

- МОДИФИКАЦИЯ - ТОЧКА

- УДЪЛЖАВАНЕ

- РОТАЦИЯ - ЕЛЕМЕНТ - ЧАСТ

8.Моделиране на пола по индивидуални обмерни данни.

9.Конструиране панталон по собствен модел.

10.Моделиране панталон по собствен модел.

11.Функции за конструиране и приложението им върху създадените модели - ТИП ЕЛЕМЕНТИ - ПРАВА НИШКА ,ТЕКСТ ПОЗИЦИЯ , ЦЕНТЪР , КОНСТРУКТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ , ЦИП.

12.Конструиране на дамски корсаж или сако.

13.Моделиране на дамски корсаж или сако.

14.Функции за моделиране - стреч.

15.Подготовка на изделието за подреждане в маркер.

Литература по темите:

1. Ръководство за работа с cad. ASSYST - "INA TRADING" и гл. ас. д-р Незабравка Попова-Недялкова.

2. Електронни материали в MOODLE, автор: гл.ас. д-р Незабравка Попова-Недялкова.

Средства за оценяване:

3 текущи оценки - 100%

Текущите оценки се поставят въз основа на периодични тестове (конкретни задачи за конструиране), които имат за цел да покажат усвоените до момента умения за чертане с cad.assyst

Присъствието по време на лекциите и практическите занимания е желателно. Ако студентът не е доволен от текущите си оценки, може да се яви на изпит по време на изпитната сесия. Същото трябва да направят и тези студенти, които по една или друга причина нямат текуща оценка. Крайната оценка се формира при поставени минимум две текущи оценки.