BAEB736D Стаж в бизнес организацията I

Анотация:

" Основните цели на курса са:

o Постигане на максимална обвързаност между научната теория по мениджмънт и нейните практически приложения;

o Създаване на реални възможности за иновативност и стремеж за развитие на творческото мислене и управленско поведение на студентите;

o Осигуряване на възможности за цялостно прилагане на теоретичните постановки, изучавани в основните курсове;

o Повишаване на мотивацията на студентите за по-задълбочено усвояване на научните парадигми;

o Интегриране на изучаваните в НБУ курсове и създаване на възможности за участие на студентите в научно-изследователски проекти с национална и международна значимост.

прочети още
Управление на бизнеса и предприемачество ДО

Преподавател(и):

доц. Надя Маринова  д-р
доц. Кирил Радев  д-р
доц. Милена Караилиева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

КОМПЕТЕНЦИИ

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

" административните процедури за създаване и управление на нов и вече съществуващ бизнес;

" методите за изграждане на морално-етични ценности в мениджмънта и персонала на организациите;

" специфичните условия за работа на бизнес организациите с публичните институции;

" приложенията на методите и подходите за работа в екип;

" законово-нормативната база, регламентираща създаването на ново предприятие и неговото управление.

2) могат:

" да прилагат административните процедури за създаване и управление на нов бизнес;

" да извеждат и прилагат методите за структурно изграждане на бизнес организации, в т.ч. формирането на морално-етични ценности в мениджмънта и персонала, в контекста на тяхната организационна култура;

" да прилагат ефективно управленските функции;

" да изпълняват дейности с публични институции, произтичащи от съответните нормативни разпоредби;

" да интерпретират законово-нормативната база, регламентираща създаването на ново предприятие и неговото управление


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

1. Принципи на макроикономиката.

2. Принципи на микроикономиката.

3. Основи на счетоводството.

4. Въведение във финансите.

5. Основи на маркетинга.

6. Бизнес право (първа и втора част).

Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Стаж

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

№ на занятие Заглавие на темата

1 ИЗБОР НА ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ, КАПИТАЛ, НАИМЕНОВАНИЕ, УПРАВИТЕЛНИ ОРГАНИ И СТРУКТУРА НА ФИРМАТА

2 ПРОЦЕДУРИ И ПРАВИЛА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ФИРМА. ДЕЙНОСТИ СВЪРЗАНИ С ВПИСВАНЕТО НА ФИРМА В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР КЪМ АГЕНЦИЯТА ПО ВПИСВАНИЯТА

3 ДОКУМЕНТИ ПО ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ - ВИДОВЕ, СЪЩНОСТ И КОМУНИКАЦИОННИ ВРЪЗКИ С РЕГИСТЪРА НА АДМИНИСТРАТОРИТЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

4 БИЗНЕС КОМУНИКАЦИОНЕН УКАЗАТЕЛ - ПРАВНА СЪЩНОСТ И АДМИНИСТРАТИВНИ ОСОБЕНОСТИ

5 ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДНА ДЕЙНОСТ - ОТКРИВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА БАНКОВИ СМЕТКИ

6 СТРАТЕГИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ НА ФИРМАТА - СТРУКТУРНА ОСИГУРЕНОСТ, ЦЕЛЕПОЛАГАНЕ, РАЗРАБОТВАНЕ НА СТРАТЕГИИ

7 ФИРМЕНО ПЛАНИРАНЕ И ИЗРАБОТВАНЕ НА БИЗНЕС ПЛАН - ВИДОВЕ, СЪЩНОСТ, ЦЕЛИ, ПРОЦЕДУРИ, ОРГАНИЗАЦИОННА ОСИГУРЕНОСТ, ДОКУМЕНТНА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ, ИЗПЪЛНЕНИЕ

8 ДОГОВОРНА ОСИГУРЕНОСТ И УПРАВЛЕНИЕ - ИЗРАБОТВАНЕ НА МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНИ, ФИРМЕНИ И ТРУДОВИ ДОГОВОРИ. ИЗИСКВАНИЯ И ПРАВИЛА ЗА УПРАВЛЕНИЕ

9 УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

10 РАЗРАБОТВАНЕ НА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ В ОРГАНИЗАЦИЯТА

11 СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ - СЪЩНОСТ, ПРИНЦИПИ И ФОРМИ. КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР

12 РАБОТА С ПУБЛИЧНИ ИНСТИТУЦИИ

13 РАБОТОДАТЕЛСКИ ОРГАНИЗАЦИИ

14 ПРАВИЛА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА НОМЕНКЛАТУРА, АСОРТИМЕНТ И АСОРТИМЕНТНА СТРУКТУРА

15 РАБОТА В ЕКИП - ВИДОВЕ, ОСОБЕНОСТИ, СТРУКТУРИРАНЕ, ДОКУМЕНТООБОРОТ И ВЗАИМОВРЪЗКИ

16 КОМУНИКАЦИИ И КОМУНИКАЦИОННИ СТРАТЕГИИ - ВИДОВЕ, ПОДХОДИ И ПРАВИЛА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА КОМУНИКАЦИОННА СИСТЕМА

17 ВЪТРЕШНО И ВЪНШНОТЪРГОВСКИ СДЕЛКИ И ФИНАНСОВИ ОПЕРАЦИИ - ВИДОВЕ, СЪЩНОСТ, УПРАВЛЕНИЕ

18 СИСТЕМИ ЗА ФИНАНСОВ ОДИТ

19 КОРПОРАТИВНА СИГУРНОСТ

20* НАЦИОНАЛНИ И МЕЖДУНАРОДНИ ФОРУМИ НА УЧЕБНО-ТРЕНИРОВЪЧНИТЕ ФИРМИ

Литература по темите:

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

Основна литера:

1. Научна литература по предприемачество и фирмено управление, респ. организация и управление на финансовата дейност.

2. Нормативни документи, регламентиращи и регулиращи създаването и управлението на икономически субекти със статут на търговец.

Допълнителна литература:

1. Научни публикации.

2. Периодика.

Средства за оценяване:

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 100 %