BAEB862D Международен маркетинг

Анотация:

" Курсът е обобщаващ. Неговата цел е да синхонизира знанията на студентите от модул "Маркетинг" и да провери създадените знания и умения за съставянето на действащ стратегически план на организацията за действие на международни пазари. Разглеждат се различни видодев стратегии за навлизане на чуждестранни пазари и очакваните от тях резултати.

прочети още
Управление на бизнеса и предприемачество ДО

Преподавател(и):

доц. Надя Маринова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Същност и особености на международния маркетинг

Основни принципи на управление на международния маркетинг и бизнес

Нацините за навлизане на фирмите към външни пазари

2) могат:

Да направят оценка на потенциала на чуждестранния пазар

Да анализарат и проучват международните пазари


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

МаркетингФорми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Първа консултация, теоретичен обзор на курса - 4 ч.

1. Същност, възможности и предизвикателства пред международния бизнес и международния маркетинг. Глобални аспекти

2. Особености на международния бизнес и международния маркетинг на съвременния етап

3. Оценка на чуждестранния пазар

4. Международна обкръжаваща среда

5. Проучване на международните пазари

6. Управление на международния маркетинг и бизнес

7. Международен продуктов мениджмънт и управление на марката. Адаптация и стандартизация

8. Начини за навлизане на чужд пазар. Международна логистика и мениджмънт на доставките

9. Международни стратегии на ценообразуване

10. Международно бизнес общуване и комуникации. Глобални стратегии

11. Международен бизнес. Средства на международните разплащания

Втора консултация, обсъждане на зададените проекти и/или курсова работа - 4 ч.

1. Практическо задание по теми:

Особености на международния бизнес и международния маркетинг на съвременния етап

Международна обкръжаваща среда

Управление на международния маркетинг и бизнес

Международен продуктов мениджмънт и управление на марката. Адаптация и стандартизация

2. Обсъждане на заданията за курсова работа

Литература по темите:

Котлър,Ф. "Управление на маркетинга, С. 1996

Кръстева Н., Международен бизнес-теории, термини, текстове,С

Кръстева Н. Теми и казуси по "Международен бизнес", С. 2009 г

Средства за оценяване:

ТЕСТ 50%

ПРАКТИЧЕСКИ ЗАДАЧИ ИЛИ УЧАСТИЕ В СЕМИНАР 50%