BAEB775D Стаж - I част

Анотация:

Като част от практическото обучение на студентите, стажът по Финанси се осъществява във външна финансова институция или във финансов отдел на нефинансова институция, в реална работна среда. Практическото обучение се провежда в институции, с които НБУ е сключил договор, или в такива по избор на студентитите.

Продължителността на стажа е 20 (двадесет) работни дни. По време на практическото си обучение, по възможност студентът преминава през различни позиции/отдели на финансовата институция или различни работни места на финансовия отдел.

Целта на стажа е студентите, които вече са получили теоретични знания и достатъчна информация за различните професии в областта на финансите, да се запознаят с управлението и администрирането им в институциите, с основните принципи на работа, със задачите за изпълнение, с организацията на работа и със стандартите за качество в практиката. В рамките на 20-дневния стаж студентите получават практически знания относно позициите на основните професии в сферата на финансите, със предоставяните основни и допълнителни финансови услуги и др. Цел на стажа е и запознаване на място с добрите практики в областта на финансите, навлизането в спецификата на отделните професии, което засилва, от една страна, връзките между теорията и практиката във висшето образование по финанси, а от друга - представя бъдещата работна финансова среда.

Фактическото провеждане на практическото обучение се извършва по предварително одобрен от ръководителя на стажа план. За всеки ден от него студентът води дневник, включващ последователно описание на извършените от него дейности в организацията, изпълнените задачи, извършената работа. Дневникът се попълва всекидневно и се подписва от студента и от представителя на организацията, отговарящ за стажа, като в края на стажа се подпечатва с официалния печат на организацията.

Защитата на практическото обучение се провежда в НБУ в определено от комисията време за всички стажове от семестъра. До защита се допускат студентите, представили удостоверение за проведено практическо обучение (служебна бележка), заверено от организацията, в която е проведен стажа, персонален дневник за провеждане на стажа и отчет за дейността си по време на практиката, заверени от ръководителя на стажа.

прочети още
Финанси - ДО

Преподавател(и):

проф. Иванка Данева  д-р
гл. ас. Емил Калчев  д-р
гл. ас. Ралица Димитрова  д-р
доц. Цветелина Маринова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Как изглежда практическата дейност във финансовата област в организацията на провеждане на стажа.

Повече за реалните изисквания и поведение във финансова организация или отдел.

2) могат:

Да се интегрират в работна среда.

Да комуникират на характерен за финансите и организацията на стажа език.

Да извършват дейности, свързани с администрирането и управлението на финансите, както и да предоставят финансови услуги.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

знания по финансиФорми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Стаж

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: