BAEB713D Рисков капитал

Анотация:

Учебната дисциплина "Рисков капитал" има за цел да даде базови, теоретични и приложни знания на студентите относно различните видове рисково финансиране в зависимост от стадия на развитие на компанията и спецификата на отрасъла, техните предимства и недостатъци, както и особеностите при избора на един или друг вид финансиране на стартови и разрастващи се предприятия. Разглеждат се отделните етапи при кандидатстването и набирането на рисков капитал, както и различните стратегии за реализация на инвестицията. Под формата на казуси ще се разглеждат христоматични случаи на успехи и неуспехи на световноизвестни фирми с участието на рисков капитал.

прочети още
Финанси - ДО

Преподавател(и):

доц. Виолета Касърова  д-р
гл. ас. Ралица Димитрова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Финансовите инструменти необходими за създаване и развитие на нов бизнес;

Ключовите фактори за реализация на предприемаческата идея (структура и съдържание на необходимата документация за привличане на рисков капитал);

Да анализират резултатите от различните финансови стратегии на компанията;

Специализираната терминология в областта на рисковото финансиране;

2) могат:

Да разработват модели на финансово планиране на стартиращо предприятие;

Да провеждат преговори с рисков инвеститор (предложение, презентация);

Да вземат обосновани решения за предпочитан изход от инвестицията;

Да оценяват стойността на нов бизнес.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

Курсът "Рисков капитал" се опира на знанията, получени от студентите, в процеса на изучаване на следните дисциплини:

Финанси на предприятието;

Финансов анализ;

Счетоводство на предприятието.Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Първа консултация, теоретичен обзор на курса - 4 ч.

1. Източници на финансиране - сравнителен анализ между банково финансиране, стратегически алианси, собствени средства и емисия на акции (?PO)

2. Финансиране с рисков капитал - същност, структура и типове инвеститори във фондовете за рисков капитал. Конструиране на портфейла на рисковия капиталист. Възнаграждение.

3. Концепция за стартиране на собствен бизнес. Разработване на бизнес план на идеята.

4. Разработване на стратегическа финансова карта на компания. Рисково финансиране на фазите на инвстицията.Често срещани грешки на растежа.

5. Прогнозиране на паричните потоци и динамика на риска на ранните фази на инвестицията. J криви в зависимост от типа на бизнеса.

6. Дю дилиджънс анализ и оценка на риска на инвестицията. Ролята на оценката на инвестиционната привлекателност в цикъла на рисковия капитал.

7. Оценка на стартиращи компании. Традиционни модели за оценка на компаниите - модел на дисконтираните парични потоци, пазарен подход.

8. Основни юридически документи на сделката - писмо за предложение, устав на компанията, договор за инвестиция, договор за преобразуване, договор за дългово финансиране.

9. Изготвяне на "план-лист" на инвестицията - структуриране на етапите на инвестицията, възможности за допълнително инвестиране, разпределяне на финансовия резултат, разпределяне на контрола между основатели, мениджъри и инвеститори. Защитни клаузи.

10. Финансиране на сделката (bootstrapping, мостово финансиране, дългово финансиране)

11. Агентския конфликт при сделките с рискови инвеститори - механизми и инструменти за минимизирането му.

12. Бизнес ангели - същност, роля и специфика на инвестицията. Бизнес инкубатори.

13. Стратегии за изход от инвестицията. Вторична продажба. Мениджърско изкупуване. Дългово изкупуване. IPO.

14. Организации на рисков капитал и мрежи на бизнес ангели в САЩ и Европа. Полезни връзки и интернет ресурси.

Втора консултация, обсъждане на зададените проекти и/или курсова работа - 4 ч.

Практически занимания:

1. Практическа задача за провеждане на Дю дилиджънс анализ и оценка на риска на инвестицията. Всеки студент получава глава от книгата Due Diligence Techniques and Analysis: Critical Questions for Business Decisions, Gordon Bing. Quorum Books, 1996. ISBN: 978-0-31336-103-6. Студентите подготвят презентации, които се обсъждат на втората консултация. Очертават се проблемните области при инвестициите на рисков капитал в млади компании.

2. Разработват се примерни договори за финансово структуриране на сделката с клаузи, защитаващи рисковия инвеститор от последващо размиване стойността на ивестицията му.

3. Извършва се оценка на потенциала на фирмата да генерира приходи. Приложение на DCF модели за оценка на стойността на компанията.

Литература по темите:

Боес, У., Чобанов, А., Симеонова, С., Божилов, Д. ФИНАНСИРАНЕ С РИСКОВ КАПИТАЛ, Ръководство на българския предприемач, София 2005, http://www.ursit.com/documents/venturecapital.pdf

Metrick, A., VENTURE CAPITAL AND THE FINANCE OF INNOVATION, John Wiley and Sons, Inc., 2007

Kiholm Smith, J., Smith, R L., ENTREPRENEURIAL FINANCE. (2nd edition) John Wiley & Sons, 2004

Kaplan, Steven N., and Per Stromberg. 2009. "LEVERAGED BUYOUTS AND PRIVATE EQUITY." Journal of Economic Perspectives, 23(1): 121-46.

Bing, G., DUE DILIGENCE: PLANNING, QUESTIONS, ISSUES, 2007

Bonini, S., Aktuccar,S., Salvi, A., THE EFFECTS OF VENTURE CAPITALISTS ON THE GOVERNANCE OF FIRMS, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=951665

Zider, B., HOW VENTURE CAPITAL WORKS, Harvard Business Review, Nov-Dec, 1998, p.131-139

ИНТЕРНЕТ РЕСУРСИ

http://bban.eu/

http://www.eban.org/

http://www.businessangels.com.au/

Средства за оценяване:

Тест 50%

Практическа задача 50%

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ ПРИ ФОРМИРАНЕ НА КРАЙНАТА ОЦЕНКА:

Ако един от компонентите на оценяване (тест или практическа задача) е оценен със слаб 2, не се формира крайна оценка, докато не се поправи двойката