BAEB886D Анализ на банковата дейност

Анотация:

Курсът "Анализ на банковата дейност" има за цел да представи пред студентите съвременните методи за изследване и оценяване на цялостната банкова дейност. Ударението е поставено върху очертаването на важното място и ролята на анализа в банковия менджмънт, разглеждането на най-важните моменти в анализа на качеството на активите и на привлечените средства, на ликвидността, на рентабилността, на капиталовата адекватност.

прочети още
Финанси - ДО

Преподавател(и):

доц. Ренета Димитрова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти ще:

1) знаят:

За същността и целите на анализа на банковата дейност, за субектите и обектите на анализа, за видовете анализ на финансовата дейност на банките.

2) могат:

Да анализират кредитоспособността на отделни кредитоискатели, да анализират качеството на кредитнияпортфейл, на ликвидността и рентабилността на търговската банка.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

Основни икономически знания

Знания по банково делоФорми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Първа консултация, теоретичен обзор на курса - 4 ч.

1 тема. Анализът на банковата дейност и неговото място и роля в банковия мениджмънт. Същност на анализа на банковата дейност.Видове субекти и обекти. Основни източници на информация, необходими за извършване на анализ на дейността на търговската банка.

2 тема. Анализ на структурата и качеството на активите на търговската банка. Структура на банковите активи. Анализ на структурата и качеството на кредитния портфейл. Наредба № 9 за рисковите експозиции - основа за анализа на кредитния портфейл на банката. Анализ на портфейла от ценни книжа на търговската банка.

3 тема. Анализ на привлечените средства на търговската банка. Структура на привлечените средства. Цена на привлечения ресурс. Матуритет на привлечения ресурс.

4 тема. Анализ на ликвидността на търговската банка. Същност и значение на банковата ликвидност. Нормативно регламентиране на ликвидността. Фактори, които оказват влияние върху ликвидността. Анализ на ликвидността като запас и като поток.

5 тема. Анализ на капиталовата база на търговската банка. Същност, функции и роля на собствения капитал. Наредба № 8 за капиталовата адекватност - основа за анализа на достатъчността на собствения капитал на банката. Изисквания на Базел ІІ към капеталовата адекватност на търговската банка.

6 тема. Анализ на печалбата и рентабилността на търговската банка. Същност и значение на банковата рентабилност. Формирането на печалбата на търговската банка - основен фактор за нейната рентабилност. Методи за анализ на рентабилността на търговската банка.

Втора консултация, обсъждане на зададените проекти и/или курсова работа - 4 ч.

Обсъждане на проект на тема - Анализ на рентабилността на търговска банка............... или Анализ на ликвидността на търговска банка.................. Разясняване на изискванията относно структурата, обема и необходимите данни.

Литература по темите:

Основна литература:

1.Видолова, М., Банкови анализи, С., 1999

2.Шеремет, А., Г. Щербакова. Финансовый анализ в коммерческом банке. М., 2000

3.Вътев, Ж. Анализ на банковата дейност. Абагар, 2004

4.Банковское дело: стратегическое руководство, /по рук. М. Хигинс и В. Платонова/ М., 2001

5.Закон за кредитните институции

6.Наредба № 8 на БНБ

7.Наредба № 9 на БНБ

8.Наредба № 11 на БНБ

Допълнителна литература:

1.Джонсън, Фр. и Р. Джонсън. Банков мениджмънт, Варна, 1996

2.Стефанова, П. Банките - рентабилност, ликвидност и капиталова адекватност. С., 1994

3.Панова, Г. Анализ финансового состояния коммерческого банка., м., 1996

4.Михайлов, Ев. и колектив. Пари и банково дело, Мартилен, 1998

Средства за оценяване:

Студентът автоматично може да се освободи от изпит с текуща оценка, ако има положителен резултат на on-line теста (компонент 1) през семестъра, който се провежда след втората консултация - оценката участва с 50%. Компонент 2 за ТО е изпълнение на проект през семестъра, предаден през платформа Мудъл на НБУ до датата на текущия тест, съгласно графика за ДО - оценката участва с 50% от крайната оценка от текущо оценяване (КОТО).

Оценяването на студентите в сесията става чрез комплексно задание - on-line финален тест и изпълнение на казус, предаден в MOODLE НБУ до датата на изпита в сесията. Относителната тежест на двата компонента е също 50:50.