BAEB787D Финансов анализ на фирмената дейност

Анотация:

Курсът запознава студентите с алгоритъма и основния инструментариум на финансовия анализ и диагностиката на "финансовото здраве" на предприятието. Като основен информационен източник в процеса на анализа се използва финансовия отчет, чрез който се разкрива миналото на фирмата, характеризира се потенциала й и се определят насоките на бъдещата й дейност.

прочети още
Финанси - ДО

Преподавател(и):

доц. Виолета Касърова  д-р
гл. ас. Ралица Димитрова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти ще:

ЗНАЯТ:

a)Целите, принципите и инструментариум на финансовия анализ на фирмената дейност

b)Същностните характеристики и елементи на годишния финансов отчет

c)Съдържанието и обхвата на аналитичните парадигми - счетоводна и стойностна.

d)Основните показатели и модели за финансов анализ.

МОГАТ да:

a)Изчисляват, интерпретират и оценяват комплекс от показатели, характеризиращи различни страни от дейността на компанията

b)Разкриват слабите места и потенциалните източници на проблеми във фирмата и да идентифицират силните й страни, на които може да се разчита в бъдеще.

c)Прилагат съвременен инструментариум за анализ и диагностика на финансовото състояние на компанията.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения по:

- Счетоводство

- Финанси на предприятието

- ИкономикаФорми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Първа консултация, теоретичен обзор на курса - 4 ч.

Тема 1. Финансовият анализ в контекста на съвременната икономика. Предприятието като обект на финансов анализ. Парадигмите на финансовия анализ

Тема 2. Същностни характеристики на финансовия анализ. Общи принципи и технология на финансовия анализ. Финансов анализ и финансова диагностика

Тема 3. Информационна база на финансовия анализ. Финансовият отчет - фокус на финансовия анализ. Елементи на годишния финансов отчет. Аналитична ценност на финансовия отчет

Тема 4. Основен инструментариум на финансовия анализ. Классификация на методите за финансов анализ.

Тема 5. Анализ на активите и пасивите, приходите и разходите, паричния поток. Основни балансови зависимости. Отраслови особенности.

Тема 6. Коефициентен финансов анализ (коефициенти за ликвидност, платежоспособност, финансова устойчивост, делова активност, рентабилност, мултипликатори). Оперативен и финансов левъридж.

Тема 7. Модели за финансов анализ и диагностика (модел ДюПонт, модели на темпа на растеж, модели за прогнозиране на финансови затруднения, модел VАІС). SWOT анализ на моделите

Тема 8. Специални приложения на финансовия анализ

Втора консултация, обсъждане на зададените проекти и/или курсова работа - 4 ч.

Решаване на тестове и аналитични задачи по финансов анализ

Обсъждане на заданието за разработване на проект по курса

Литература по темите:

1. Бъфет, М., Д.Кларк. (2011) Уорън Бъфет и анализът на финансовите отчети. Изд. "Изток-запад"

2. Джаксън С.У. (2007) Финансовите измами на големия бизнес. Изд. "ИнфоДАР"

3. Касърова, В. (2005) Диагностика на финансовото състояние на предприятието. Електронен документ: http://eprints.nbu.bg/512/1/DIGNOSTIKA_studia_koreksia.pdf

4. Касърова, В., Р. Димитрова (2005) Анализ на финансов отчет. Електронен документ:

http://eprints.nbu.bg/507/1/ANALIZ_uchebnik_2005.pdf

5. Касърова, В. (2010) Специални предложения на финансовия анализ. Електронен документ:

http://eprints.nbu.bg/509/1/SPEC_analiz_1_nov_2005.pdf

6. Савов. С. (2008) Финансов анализ на дейността на фирмата. Изд. "Сиела"

7. Уолш, К. (2008) Ключовите коефициенти в мениджмънта. Изд. "ИнфоДАР"

Допълнителна литература:

8. Тодоров Л. (2003) Рентабилност и бизнес риск. С., Тракия-М.

9. Трифонов, Т., С. Трифонова (2001) Финансов анализ на фирмата, ИК "Сиела", Първо издание

10. Atrill, P. Financial Management fot Non-specialist. (2003). Third Edition. Pearson Education

11. Altman, Edward I., (1968) "Financial Ratios, Discriminant Analysis and the Prediction of Corporate Bankruptcy", Journal of Financeq 23 (September): pp. 589-609

12. Helfert E. (2001). Financial Analysis and Techniques Guide for Managers, The McGraw-Hill

Средства за оценяване:

ТЕСТ 50%

ПРАКТИЧЕСКИ ЗАДАЧИ ИЛИ УЧАСТИЕ В СЕМИНАР 50%

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ ПРИ ФОРМИРАНЕ НА КРАЙНАТА ОЦЕНКА:

Ако един от компонентите на оценяване (тест или проект) е оценен със слаб 2, не се формира крайна оценка, докато не се поправи двойката.