BAEB783D Финансиране на външнотърговските сделки

Анотация:

Курсът e насочен към запознаване с основните документи и финансови инструменти, прилагани в международната търговия.

Целта на курса е да изясни типовете кредитиране на отделните сделки в международната търговия и механизмите на тяхното финансиране. Предвидени са часове за самостоятелна и практическа работа и дискусии по актуални теми в предметната област на курса

прочети още
Финанси - ДО

Преподавател(и):

проф. Стефан Стефанов  д-р
доц. Ирена Николова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• какви са характеристиките на финансовите инструменти в международната търговия и възможностите за използването им в сделката;

• какви са възможностите и ограниченията на формите на плащане и на типовете кредитиране в международната търговска сделка.

2) могат:

• да анализират и да подготвят първичните финансови документи на външнотърговска сделка в сравнително опростен вариант;

• да работят по международна търговска сделка, отчитайки финансовите рискове, и да предприемат икономически разумни мерки за тяхното управление;
Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

Основни икономически знания - микроикономика и макроикономика

Знания по финансиФорми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Рискове в международната търговия

2. ИНКОТЕРМС 2010.

3. Търговски и банков кредит. Международен лизинг.

4. факторинг и форфетиране

5. Банкови гаранции и експортно застраховане

6. Плащания в международната търговия.

7. Прехвърляеми средства в търговията.

Литература по темите:

Николова, И. Финансиране на международната търговия, Издателство на НБУ, 2015.

Стоименов, М. и В. Тодорова. Финанси на международната търговия, УНСС, 2013.

Bishop, E. Finance of International Trade, Elsevier, 2004

European Commission, Trade, http://madb.europa.eu/madb/indexPubli.htm

International Chamber of Commerce (ICC). http://www.iccwbo.org/

International Chamber of Commerce (ICC) - Bulgaria.http://www.icc-bulgaria.bg/bg/home

Seyoum, B. Export-Import Theory, Practices and Procedures, Second Edition, Taylor & Francis, 2009.

Средства за оценяване:

тест и казус