BAEB568D Данъци и данъчно облагане

Анотация:

Курсът обхваща основните принципи, концепции и терминология на данъците и данъчното облагане. Специално внимание се обръща на системата и структурата на преките и имуществените данъци в РБългария.

Целта е:

Изграждане на теоретични знания за данъчното облагане;

Изграждане на познания относно преките и имуществените данъци в РБългария;

Разширяване и затвърдяване на знанията и уменията по данъци, придобити в курсовете по счетоводство и право;

Създаване на умения и нагласи за идентификация и анализ на определящите фактори в областта на данъчното облагане.

прочети още
Финанси - ДО

Преподавател(и):

проф. Румен Брусарски  д-р
гл. ас. Емил Калчев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

същностните характеристики на една модерна данъчна система;

структурата на данъчната система в Република България;

различните перспективи и съответните им аналитични подходи за анализ на данъчната система;

приложните аспекти на данъка за облагане доходите на физическите лица и местните данъци;

2) могат:

се ориентират в структурата на данъчната система;

се ориентират и действат в структурата на българската данъчна система за своите лични, образователни и професионални цели;

да се ориентират в различните научни направления за изучаване на данъците.


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Първа консултация, теоретичен обзор на курса - 4 ч.

Въведение

Същност на данъка

Данъчно облагане - функции и принципи

Анатомия на данъка

Видове данъци и данъчна система

Прехвърляне на данъците

Данъчна ефективност

Данъчна справедливост

Облагане на личните доходи в България

Облагане на корпоративните доходи в България

Облагане на потреблението в България

Облагане на имуществата в България

Втора консултация, обсъждане на зададените проекти и/или курсова работа - 4 ч.

1.Казуси по лични подоходни и имуществени данъци

2.Обсъждане на заданията за курсова работа, като прилагате и заданието на курсовата работа

Литература по темите:

Основен учебник:

Калчев, Е. "Данъци и данъчно облагане", София: Издателство на НБУ, 2010 г.

Допълнителна литература:

Данъчни закони

Материали в Мудъл

Средства за оценяване:

Тест 50%

Писмен казус 50%