FRAB605 Писмено изложение

Анотация:

АНОТАЦИЯ И ЦЕЛИ НА КУРСА:

• Курсът цели да даде теоретична и практическа помощ на студентите с оглед изграждане на умения за писмено изразяване

прочети още
Романистика (Френски език, култура и литература)

Преподавател(и):

гл. ас. Милен Шипчанов  д-р
преп. Елена Апостолова-Мутафчийска  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• да структурират писменото си изложение

2) могат:

• да създават писмена продукция на френски език по зададена тема

• да се аргументират в тезата, антитезата и синтеза


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Препоръчително е студентите да имат знания и/или умения, свързани с успешно завършенr курсове по практически френски език на ниво В2-С1, FRAB214, FRAB417, FRAB614Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1 Избор на тема - критерии

2 Формулиране на целите

3 Теоретична част

4 Експериментална част

Език и стил -характеристика

5 Структура на бакалавърска теза

6 - увод

7 - изложение

8 - заключение

9 - изводи

10 - приложения

Литература по темите:

Студентите работят с автентични материали от сферата на френския език

Средства за оценяване:

ТЕСТ

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ 25 %

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 25 %

ПОРТФОЛИО

ПИСМЕН ИЗПИТ 50 %