FRAB615 Бизнес френски език

Анотация:

АНОТАЦИЯ И ЦЕЛИ НА КУРСА:

Анотация:

Курсът се състои от 30 академични часа, като в продължение на един семестър систематично се полагат основите на изграждането на умения, свързани с бизнес френски език. Предвиденият хорариум е разпределен на обща (групова – анализ и дискусия) и индивидуална (самостоятелна) работа на студентите.

Курсът цели:

• да изгради у студентите трайна нагласа за аналитично отношение към езиковото изразяване в сравнителен план (български и френски език);

• да посочи стратегии за извличане на имплицитна информация за максимално разбиране на даден текст и механизмите на максимално адекватното й предаване в текст на друг език;

• да структурира системен подход за търсене и намиране на източници на допълнителна информация; да оптимизира ползването на различни видове речници;

• да изгради у студентите системен подход към дейността превод с цел успешното му прилагане в по-нататъшното им обучение.

прочети още
Романистика (Френски език, култура и литература)

Преподавател(и):

гл. ас. Милен Шипчанов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• основите на анализа на текста с оглед на адекватния му превод.

2) могат:

• да генерират писмена продукция от областта на бизнес френския език.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Студентите трябва да са покрили основните критерии за владеене на езиковия материал и комуникативните стратегии, залегнали в изискванията за владеене на френски език. Да познават добре системата на българския език. Да имат добри познания за френскоезичната култура.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Използват се текущи материали от пресата и извадки от специализирана литература

Средства за оценяване:

ТЕСТ 25 %

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ 25 %

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 25 %

ПОРТФОЛИО 25 %