FRAB613 Техники в устния превод

Анотация:

АНОТАЦИЯ И ЦЕЛИ НА КУРСА:

? Курсът се състои от 30 академични часа, в които обучаваните се запознават с основни мнемотехники за подготовка на устни преводачи.

ЦЕЛИ: След завършването на курса студентите трябва да умеят да прилагат мнемотехники за запаметяване, анотиране, записване, анализиране и превеждане на кратки записи от чужд език на роден

прочети още
Романистика (Френски език, култура и литература)

Преподавател(и):

гл. ас. Милен Шипчанов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

КОМПЕТЕНЦИИ:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

? да записват кратки текстове за превод със специфичната символика

? да разчитат записки и да осъществяват кратък устен превод

2) могат:

? да запаметяват, анотират и разчитат текстове за превод

? да осъществяват кратък превод


Предварителни изисквания:
ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ:

Студентите да имат знания и/или умения:

? Студентите трябва да владеят френски език в много добра степен (минимум VIII ниво на IF).Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Френски

Теми, които се разглеждат в курса:

Основни теми /по занятия/.

1. Четене на текстове на чужд и роден език.

2. Темпово четене.

3. Техника на говора. Дишане, артикулация (прави, седнали).

4. Асоциативни упражнения (close-tests).

5. Превод на специфични думи и изрази (имена, географски топоними и имена).

6. Рефериране и преразказ (заглавие, рефериране на 1 изречение, на пасаж; четене на L2 и преразказ на L1).

7. Упражнения с числителни имена (запомняне на 2, 3 и пр.)

8. Парафраза (преразказ на текст без използване на същите думи).

9. Техники на записване (думи и изрази, изречение -> оптимизиране, 2-3 изречения, запис на текст).

10. Разчитане на запис (на езика на записа, на втория език).

11. Съкращения.

12. Поведение на преводача.

13. Поговорки, сентенции, фразеологизми.

14. Сюжетно-ролеви игри.

15. Писане на реч, четене, превод.

Средства за оценяване:

Форми на проверка и оценка на компетенциите /с процентно разпределение на всяка от формите в крайната оценка/.

Текущ контрол 30 %

Писмен изпит 70 %