FRAB610 Практически френски език

Анотация:

АНОТАЦИЯ И ЦЕЛИ НА КУРСА: да разширява и задълбочава познанията на студентите по френски език; да обогати комуникативните стратегии и тактики на студентите относно тяхната рецептивна и продуктивна компетентност по писмена и устна реч; да оптимизира когнитивните им стратегии на езикоусвояване.

" да доизгражда системата за самоконтрол при пораждане на реч, като се усъвършенства умението да се използва езика-цел като средство за общуване в разнообразни комуникативни ситуации и като средство за придобиване на знания.

" да оптимизира когнитивните им стратегии на езиково усвояване и уменията им творчески да преработват нова информация, за да могат за в бъдеще самостоятелно да се развиват и усъвършенстват като професионалисти;

" студентите да придобиват умения за участие в дискусии и семинари, за разбиране на лекции и реферати, на изказвания на културни и обществено-политически теми, за самостоятелно създаване на резюме, анотация, реферат, текстове с разгърната аргументация; водене на бележки, конспектиране; разбиране, тълкуване и анализ на текстови разновидности; формиране на умения за самостоятелна работа с научни текстове на френски език

прочети още
Романистика (Френски език, култура и литература)

Преподавател(и):

гл. ас. Милен Шипчанов  д-р
преп. Елена Апостолова-Мутафчийска  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

" съответстващите на ниво В2+ лексика и граматика

2) могат да:

" да участват в дискусии по разнообразни теми като ясно изразяват идеи и мнения, да използват придобитата езикова, стратегическа и социо-културна компетентност за адекватното си участие в различни комуникативни ситуации;

" да разработват писмено текстове с добра аргументация и адекватно излагане на идеи;

" да разбират съдържанието на стандартния писмен език, като определят основни акценти в текста; да работят с текстове от публицистичен, научен, научнопопулярен, художествен стил;

" да разбират при слушане в естествени условия на комуникация.


Предварителни изисквания:
Студентите трябва да са покрили основните критерии за владеене на езиковия материал и комуникативните стратегии, залегнали в изискванията за владеене на езика, отговарящи на ниво В2+.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Тематичен план на курса и препоръчителна литература

Базира се на прецизно подбрани, структурирани и градирани учебни единици със следните акценти:

" граматична прогресия, включваща употребата на времената на индикатива и подчинителното наклонение, контрастиране на перфектните времена, използване на пряка/непряка реч, емфаза и инверсия, номиналните глаголни категории инфинитив и причастие и др.;

" интензивно усвояване на лексика - синоними и антоними, лексикални полета, словообразувателни модели, запознаване със ситуационната и стилова употреба на устойчиви фразеологизми и идиоматични изрази;

" интерпретация на оригинални текстове за четене с разбиране, обсъждане на езиковия стил, регистър, на комуникативните и културно-поведенчески модели;

" анализ на автентични и разнообразни материали за слушане с разбиране;

" многоаспектно развиване на уменията за писане - разработване на описателни, информативни, наративни, аргументативни текстове и др.;

" широк спектър от интересно подбрани теми за дискусии из областта на култура и литература, екология, икономика, съдебна система, медии и т.н.; разнообразното им поднасяне в методическо отношение стимулира развитието на комуникативните тактики на постижение и като цяло се обогатява социолингвистичната и прагматичната компетенция на студентите;

" добре дозирана повторяемост и цикличност в представянето на нови и изучавани материали, единици за преговор и минитестове за контрол и самоконтрол;

Средства за оценяване:

Тестове.

Есе.

Реферат.

Активност по време на семинарните занятия.