ENGB608 Възрастова психология

Анотация:

Курсът е посветен на човешкото развитие - физическо, психично и социално в перспективата на жизнения цикъл. Проследява се развитието от момента на зачатието, през пренаталното развитие, развитието по време на детството, пубертета и юношеството и отделните етапи на зрелостта до смъртта и умирането.

Специално внимание се обръща на парадигмите, които предлагат цялостен поглед върху развитието като поредица от житейски задачи и предизвикателства, с които човек трябва да се справи в различни етапи от живота си.

прочети още
Англицистика (Английски език, култура и литература)

Преподавател(и):

гл. ас. Надя Колчева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

•Основните етапи от развитието през целия жизнен цикъл

•Основните промени в развитието през целия жизнен цикъл през призмата на отделните области на развитието (физически, когнитивни, езикови, емоционални и социални)

•Основни теории и конструкти в областта на развитието през целия жизнен цикъл

2) могат:

•Да се ориентират в ключовите промени, настъпващи в различните етапи от развитието през целия жизнен цикъл

•Да анализират индивидуалната ситуация на деца, юноши и възрастни през призмата на познанията си за ключовите промени по отношение на физическо, когнитивно, езиков, емоционално и социално развитие

•Да се ориентират за развитие с дефицити или нарушения в развитието при деца и юноши като имат за основа развитието в норма
Предварителни изисквания:
Няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Английски

Теми, които се разглеждат в курса:

Теми

Част І. Обща част

1.Развитие на човека – перспективи и процеси

2.Концептуални модели и теории за развитието през целия жизнен цикъл

3.Биоекологичен модел на развитието

4.Периодизация на развитието

Част ІІ. Развитие през целия жизнен цикъл

5.Пренатално (вътреутробно) развитие

6.Раждане. Развитие на новороденото

7.Развитие и задачи на развитието в младенческа възраст

8.Развитие и задачи на развитието в ранна детска възраст

9.Развитие и задачи на развитието в предучилищна възраст

10.Развитие и задачи на развитието в ранна и средна училищна възраст

11.Развитие и задачи на развитието в пубертета и ранното юношество

12.Развитие и задачи на развитието в ранната зрялост

13.Развитие и задачи на развитието в средна зряла възраст

14.Развитие и задачи на развитието в късна зряла възраст

15.Развитие и задачи на развитието през старостта. Смърт и умиране

Литература по темите:

Литература по темите

•Абрамова, Галина Сергеевна, Возрастная психология: Уч. пособ. для студентов ВУЗ, Москва,: Екатеринбург: Гуманитарное агентство "Академический проект", Деловая книга, 2000

•Александрова, Н., Старите хора: Личностно-психологически особенности, София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2001

•Крайг, Г., Бокум, Д., Психология развития. 9-е международное издание, М., Питер, 2005

•Стаматов, Р. Детска психология, Пловдив, Хермес, 2000

•Шулц, Д. Психология на растежа. Модели на здравата личност, С., Наука и изкуство, 2004

•Papalia D.E. et al., (2002). Adult development and aging, Boston: McGraw-Hill

•Psychology in human and social development: lessons from diverse cultures. (2002). еd. by J.W.Berry, R.C.Mishra, R.C.Tripathi, New Delhi: Sage Publ.

•Santrock, J.W., (1997). Life-span development. Madison: Brown and Benchmark Publishers, 6th ed.

•Santrock, J., B.Peden, A.Keniston, (1997). Life-span development: student study guide, Madison: Brown and Benchmark, 6th ed.

•Santrock, J., (1997). Children, Boston: McGraw-Hill Companies, 5th ed.

•Santrock, J., (1996). Adolescence: an introduction, Madison: Brown and Benchmark, 6th ed.

•Santrock, J., (1997). Life-Span development: Study Tapes: Tape 1., Brown and Benchmark Publishers

•Santrock, J., (1997). Life-Span Development: Study Tapes: Tape 2., Brown and Benchmark Publishers

•Santrock, J., (1997). Life-Span development: Study Tapes: Tape 3., Brown and Benchmark Publishers

•Sugerman, L., (1996). Life-span development: concepts, theories and interventions London: Routledge

Средства за оценяване:

Курсова работа/Практическа разработка

Тест