ENGB566 Практика:"Лаборатория за езикови технологии: Компютърно-подпомогната обработка на текст"

Анотация:

Студентите, избрали самостоятелната работа, ще имат възможност да се включат в дейността и проектите на Лабораторията за езикови технологии при Департамент "Англицистика" и да изберат интересна за тях задача: автоматична обработка на текст, лематизация, компютърно-подпомогнат морфологичен анализ, компютърно-подпомогнато генериране на учебно съдържани и др.

прочети още
Англицистика (Английски език, култура и литература)

Преподавател(и):

доц. Мария Стамболиева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите ще получат допълнителни знания за основните софтуерни средстав, използвани в корпусната лингвистика, както и умения за работа с тях.
Предварителни изисквания:
Успешно завършена първа степен на обучението в програмата.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Проектиране и поддържане на корпуси.

Основни езикови технологии.

Проблеми на лематизацията.

Анотация и тагсетове.

Преводни еквиваленти и превод.

Литература по темите:

Sinclair, J.M. Corpus, Concordance, Collocation. Oxford Universitu Pres, 1991

Aijmer, K., B. Altenberg, and M. Johansson. 1996. Text-based contrastive studies in English. Presentation of a project. In Aijmer et al (eds) Languages in Contrast: 73-85

Altenberg, B., and S. Granger (eds). 2002. Lexis in Contrast. Corpus-based approaches. Studies in Corpus Linguistics 7. Amsterdam &

Philadelphia: Benjamins.

Aston, G. 1999. Corpus use and learning to translate.

Textus 12: 289-314. Also available online: http://www.sslmit.unibo.it/guy/textus.htm

Baker, M. 1993. Corpus Linguistics and Translation Studies. Implications and Applications. In M. Baker, G. Francis, and E. Tognini-Bonelli (eds) Text and Technology, 233-250. Amsterdam & Philadelphia: Benjamins.

Baker, M. 1995. Corpora in Translation Studies: An Overview and Some

Suggestions for Future Research. Target 7(2): 223-243.

Baker, M. 1999. The Role of Corpora in Investigating the Linguistic Behaviour of Professional Translators. International Journal of Corpus Linguistics 4(2): 281-298.

Barlow, M. 1995. ParaConc: A concordancer for parallel texts.

Computers and Texts 10 (CTI Textual Studies). Also available from

http://www.ruf.rice.edu/~barlow/para-ox.html Barlow, M. 1999. MonoConc 1.5 and ParaConc, International Journal of Corpus Linguistics, 4(1): 319-327.28

Corness, P. 2002. Multiconcord: A computer tool for cross-linguistic research. In Altenberg & Granger (eds)Lexis in Contrast. Corpus-based approaches, 307-326.

James, C. 1998. Errors in Language Learning and Use. Exploring error analysis. London & New York: Longman.

Johansson, S., J. Ebeling, and K. Hofland. 1996. Coding and aligning the English-Norwegian Parallel Corpus. In Aijmer et al (eds)

Languages in Contrast, 87-112.

King P., and D. Woolls. Creating and using a multilingual parallel concordancer. Available online: http://web.bham.ac.uk/johnstf/paracon.htm

Schmied, J,. and H. Schäffler. 1996. Approaching translationese through parallel and translation corpora. In C. Percy, C. Meyer & I. Lancashire (eds) Synchronic Corpus Linguistics, 41-56. Amsterdam & Atlanta: Rodopi.

St. John; E. 2001. A case for using a parallel corpus and concordancer for beginners of a foreign language. Language Learning and Technology

5(3): 185-203. Available online: http://llt.msu.edu/vol5num3/stjohn/

default.html

Teubert, W. 1996. Comparable or parallel corpora? International Journal of Lexicography 9: 238-264.

Woolls, D. 1997. MultiConc (version 1.0), CFL Software Development,

Birmingham.

Zanettin, F. 1998. Bilingual Comparable Corpora and the Training of Translators. In S. Laviosa (ed.) L’approche basée sur corpus/The Corpus-based Approach , 616-630.

Средства за оценяване:

Завършен проект, портфолио.