ENGB607 Практика-наблюдение "Хоспитиране"

Анотация:

За модул "Преподавател по чужд език"

Хоспитирането трябва да осигури необходимата база от знания и умения за професионална реализация на студентите по избраната от тях тясна специалност - филолог-учител по чужд език и да ги подготви за педагогическата практика и преддипломния стаж по специалността. Курсът цели:

" да даде възможност на студентите да се запознаят на практика с особеностите на чуждоезиковото обучение в контекста на българското общообразователно училище;

" да направи прехода от теорията към практиката (педагогическия стаж) по-плавен и безболезнен;

" да развие у студентите умения и навици за работа в класната стая;

" да развие умения за критически анализ, изследване и справяне с конкретни методически проблеми на работното място.

С оглед на тези цели курсът предполага следните форми на учебна работа:

" наблюдение на уроци (изисква самостоятелна работа от страна на студентите и включва подготовка за полево изследване и водене на структурирано наблюдение)

" обсъждане на наблюдаваните уроци под ръководството на методик и/или ментор (предполага активност от страна на студентите по време на дискусиите).

прочети още
Англицистика (Английски език, култура и литература)

Преподавател(и):

доц. Мария Нейкова  д-р
ас. Сияна Харизанова  
преп. Светлана Ташевска  
доц. Светлана Димитрова-Гюзелева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят/познават:

" отблизо и на практика особеностите на чуждоезиковото обучение в основната степен на българското общообразователно училище.

2) могат:

" да подлагат на конструктивен анализ и изследват конкретни методически проблеми на работното място;

" да вземат бързи и добре обосновани решения в процеса на интензивно обучение по чужд език.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

" по английски език на ниво С1 (и по-високо) от Европейската езикова рамка;

" записан/завършен курс по Дидактика и Методика и АВИТО на ЧЕО

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1/ Teaching the receptive skills - reading (integrating the 4 skills) - sample No.3 from the Pedagogical Portfolio

2/ Teaching the receptive skills - listening (integrating the 4 skills) - sample No.3 from the Pedagogical Portfolio

3/ Teaching the communicative skills - speaking (integrating the 4 skills) - sample No.5 from the Pedagogical Portfolio

4/ Teaching the communicative skills - writing (integrating the 4 skills) - sample No.5 from the Pedagogical Portfolio

5/ Teaching grammar (ways of integrating it with work on the skills) - sample No.4 from the Pedagogical Portfolio

6/ Teaching vocabulary (ways of integrating it with work on the skills) - sample No.4 from the Pedagogical Portfolio

7/ Lesson planning implemented: openings / closures, lesson phases and transitions (including lesson breakdowns and fillers, if observed) - sample No.6 from the Pedagogical Portfolio

8/ Patterns of classroom interaction and attending to the learner - samples No.6 & 2 from the Pedagogical Portfolio

9/ Teacher talk: giving instructions, checking understanding, eliciting (use of visual aids, if observed) - sample No.1 from the Pedagogical Portfolio

10/ Managing error and giving feedback - sample No.7

Литература по темите:

Димитрова, С. и Ташевска,С. (2004) Педагогическото портфолио за стажант-учители по чужд език на НБУ, Университетско издателство на НБУ, С.

Средства за оценяване:

" оценка на резултатите от самостоятелната работа (портфолио от попълнени формуляри за наблюдение и анализ "Какво научих от наблюдението" ) - 70 %

" оценка на участието в дискусиите на наблюдаваните занятия - 30 %

(Виж Педагогическото портфолио за стажант-учители по чужд език на НБУ)