ENGB675 Самостоятелна работа "Английски език чрез медии"

Анотация:

Курсът предлага интердисциплинарен подход към анализ на медийни текстове. Има за цел да запознае обучаемите с разнообразието от медийни жанрове и да представи аналитичен апарат за критичен прочит. Придобитите знания и умения от курса ще повишат нивото на владеене на английски език на студентите посредством разнообразие от задания и активности. Практическата насоченост на курса ще доведе до обогатяване на речниковия запас, разширяване знанията по граматика и подобряване на уменията за устно и писмено изразяване.

прочети още
Англицистика (Английски език, култура и литература)

Преподавател(и):

доц. Елена Тарашева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят: познават разнообразието от медийни текстове, тяхната специфика и особености

2) могат: да подхождат към медийни текстове, като критично прилагат усвоените знания.


Предварителни изисквания:
В1+

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Планът е съобразен с курс ENGB011 и е негово логическо приложение.

1. Видове вестници.

2. Видове вестникарски материал: водещи новини, истории с продължение, анализи, кратки новини, и т.н.

3. Заглавия на статии (глагол, време на глагола; „разопаковане ” на заглавието).

4. Създаване на статия

5. Разграничаване на факти от мнения.

6. Езикови особености на журналистическия изказ.

Литература по темите:

Barthes 1991: Р. Бартс. Въображението на знака: есета. София:Народна Култура

Bell and Garrett 1998: А.Bell, Р. Garrett (eds). Approaches to Media Discourse. Oxford: Blackwell Publishers

Fiske 1990: J.Fiske. Introduction to Communication Studies 2nd ed. London and New York: Routledge

Fowler 1991: R.Fowler. Language in the News: Discourse and Ideology in the Press. London: Routledge

Hodgson 1984: F.W. Hodgson. Modern Newspaper Practice. Oxford: Focal Press

Монова 1999: Т.Монова. Медиатекстът. София: Парадокс

Средства за оценяване:

портфолио, самостоятелни задачи