ENGB627 Американска културна история

Анотация:

АНОТАЦИЯ:

Курсът се състои от 30 академични часа, които представят различни форми на учебна натовареност:

* лекционни занятия - 20 часа

* работни семинари - 10 часа (изискват активност от страна на студентите и предполагат: самостоятелна работа по предварително зададени теми, доклад по една от тях или участие в дебат по време на семинарите);

ЦЕЛИ:

* да запознае студентите с големите явления в американската културна история;

* да развие усет за компаративни наблюдения над други литератури и култури;

* да провокира критическото и творческото мислене на студентите в областта на литературната и културната история и така да ги мотивира да продължат обучението си в магистърската степен;

прочети още
Англицистика (Английски език, култура и литература)

Преподавател(и):

проф. Албена Бакрачева  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

* да бъдат задълбочено запознати с големите явления в американската културна история;

* да придобият траен интерес към усвояване в оригинал на високи културни и литературни образци.

2) могат:

* да развият гъвкаво, критическо мислене по отношение на културните явления и процеси.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• много добро владеене на английски език.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Английски

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Американският 19 век: философия, наука, политика, литература, изкуство

2. Американската мечта – превъплъщенията й през 19 век

3. Метафорите на американската идентичност – възраждането им през ранния 19 век

4. Американската естетическа мисъл на 19 век

5. Американската есеистика на 19 век

6. Дневникът в американското културно мислене на 19 век

7. Културната история на американския 20-ти век: философия, наука, политика, литература, изкуство

8. Американската естетическа мисъл на 20 век

9. Американският Модернизъм

10. Битничеството и хипи-движението като социокултурни явления

11. Модернизъм и постмодернизъм в американската култура и литература.

12. Американизация и глобализация

Литература по темите:

Студентите ще получат списък на основните автори и произведения.

The Norton Anthology of American Literature. Vol. 1- 2, New York, 1979- (all editions)

The Penguin History of American Literature. London (all editions)

An Anthology of English and American Verse. Moscow, 1972

Sacvan Bercovitch, The Puritan Origins of the American Self, New Haven and London, 1975

Sherman Paul, The Shores of America. Urbana, 1958

The New American Studies. Ed. by Philip Fisher. Univ. of California Press, Berkeley, 1991.

The Frontier Experience and the American Dream. Ed. by David Mogen. Texas A&M Univ. Press, 1989.

Matthiessen, F.O. American Renaissance. NY:Oxford Univ. Press, 1941.

Miller, Perry. The Life of the Mind in America. NY:Harcourt, 1965.

Marx, Leo. The Machine in the Garden. Boston, 1968.

Buell, Lawrence. New England Literary Culture: From Revolution through Renaissance. NY. Cambridge Univ. Press, 1986.

Postmodern American Fiction, A Norton Anthology, NY, London, 1998.

From the Other Side of the Century II: A New American Drama 1960-1995, Sun & Moon Press, LA, 1998.

The Anti-Aesthetic. Essays on Postmodern Culture. Ed. by Hal Foster, The New Press, NY, 1983

Friedman, Thomas. The Lexus and the Olive Tree, NY: Anchor Books, 2000.

Richard Ruland, Malcolm Bradbury, From Puritanism to Postmodernism. New York, 1992

Тодоров, Цветан. Завладяването на Америка. Въпросът за другия. С., 1992.

Средства за оценяване:

Участие в семинари

Есета