ENGB610 Практически английски език

Анотация:

Студентите участват в дейности, които развиват уменията им до ниво С2 (Proficiency)

Това предполага:

Баланс между уменията за граматикализиране и лексикализиране

Широк обхват на речника, включващ специализирана лексика

Използване на амбициозен арсенал от граматични форми за прецизно предаване на мисълта

Умения за конструиране на кратки обобщения с максимална прецизност на съдържанието и граматичната форма

Презентация на свободно избрана тема с отлични умения за използване в устната реч на дискурсни маркери, подходящи интонационни контури и специализирана лексика

прочети още
Англицистика (Английски език, култура и литература)

Преподавател(и):

ас. Сияна Харизанова  
преп. Светлана Ташевска  

Описание на курса:

Компетенции:

Нивото C2 (Proficiency) предполага висока езикова компетентност, която позволява ефективно

функциониране в разнообразни ситуации. Компетенциите наподобяват тези на добре образован носител на езика,

с тази особеност, че тъй като английският не е роден език, правилното говорене зависи от широк обхват познания

за граматиката на езика.

Типични особености са:

широкообхватен речник с необходимата степен на специализация,

граматика, която позволява нюансирано изразяване на сложни пропозиции

добра ориентация в социолингвистичните особености на езика

автентични произношение и прозодия

слушане с разбиране на сложни, специализирани текстове, прецизно водене на бележки

композиционни умения за научни и описателни цели
Предварителни изисквания:
Успешно преминати предходни езикови нива

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Английски

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Типове подчинени определителни изречения

2. Описание на действия.

3. Начини за аргументиране

4. Аспектуалност и начини за изразяването и.

5. Структура на параграфа

6. Коментар на стила на отделни откъси

7. Сбито предаване на съдържанието на текст

8. Причинителни конструкции в изречението

9. Участие в дискусии с цел разрешаване на проблем

10. Съюзи за свързване на параграфи в текста

11. Разграничаване на конотативните значения на думи от синонимни гнезда

12. Описания на външност

13. Изразяване на възможни и невъзможни действия с различна степен на вероятност.

14. Използване на модални глаголи за предаване на дедуктивни твърдения.

15. Техники за разпознаване на дистракторите в поливариантен избор при четене

16. Глаголни времена при описания

17. Тактики за избягване на повторенията

18. Нюанси в значението на прилагателните

19. Разпознаване на омофони в текстове за слушане

20. Конструкции за изразяване на надежди и желания.

Литература по темите:

Evans, V. & J. Dooley UPSTREAM PROFICIENCY Express Publishing 2002

Gude,K.& Michael Duckworth PROFICIENCY MASTERCLASS OUP 1994

Newbrook, J. & J. Wilson PROFICIENCY GOLD Harlow: Longman 2000

The Internet Grammar of English at: http://www.ucl.ac.uk/internet-grammar/home.htm

Quirk, R., S.Greenbaum & J. Svartvik A COMPREHENSIVE GRAMMAR OF THE ENGLISH

LANGUAGE Halow: Longman 1985

Средства за оценяване:

Тест

Презентация

Писмена домашна работа

Резюме