BABB651 Семинар: Дебатът "Акционери и заинтересовани страни"

Анотация:

Акционерите са една ог главните "заинтересовни страни" на фирмата.

Техните интереси са получаване на дивиденти, дивидентите да бъдат във възможно най-голям размер. Техните права в съвременната корпорация са често фиктивни. По право те участват в решенията на Общото събрание на корпорациите, но поради подвижността на съвременния капитал - бързооборотната търговия с акции, често голяма част от тях нямат възможност да присъстват в Общите събрания и да участват във взимането на решения.

Обратно на техните интереси са интересите на мениджмънта на корпорациите.Мениджърите са наемни работници, за разлика от акционерите, които са собственици.

По същество собствеността, въплътена в акции не взима решение, а взима решение мениджмънта - т.е. високопоставените наемни работници.

Така се получава вашна дилема и важен дабет в съвременното общество. Собствеността или мениджмънта е отговорен за състоянитето и развитието на корпорациите?

Какво е съвременното влияние на собствеността върху взимането на решения за нея самата?

Това са въпроси, коитио трябва да се познават и да бъдат изследвани

прочети още
Управление на бизнеса и предприемачество

Преподавател(и):

доц. Нинел Нешева-Кьосева  д-р
доц. Виктор Аврамов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите по курса ще познават съвременните, за разлика от класическите дилеми на съвременната икономика - собственост-управление-права-взимане на решения.
Предварителни изисквания:
-Институционална икономика

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Упражнения

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Собствеността или мениджмънта е отговорен за състоянието и развитието на корпорациите?

Какво е съвременното влияние на собствеността върху взимането на решения за нея самата?

Литература по темите:

Кьосева, Н., История на административните и стопанските инситутции

Средства за оценяване:

Писмена разработка на тема, дадена в Мудъл.

Студентските разработки се въвеждат в системата Мудъл задължително.