BABB545 Управление на маркетинговата дейност

Анотация:

Целта на курса „Управление на маркетинговата дейност” е студентите да получат задълбочени знания за методологията на разработване , оценка, избор и леализиране на маркетингови стратегии и да се формират умения за прилагане на тези знания в практиката. Курсът обобщава получените теоретични знания в областта на маркетинга и им придава подчертана практическа насоченост.

В резултат на курса, студентите ще могат да систематизират и разширят своите теоретични знания и умения в областта на маркетинговото управление, ще успеят да формират стратегическо мислене и отношение към бизнеса.

Чрез курсът, студентите ще:

• Получат задълбочени знания за методологията на разработване, оценка, избор и реализиране на маркетингови стратегии

• Формират умения за прилагане на теоретичните знания при решаване на конкретен практически проблем

прочети още
Управление на бизнеса и предприемачество

Преподавател(и):

проф. Здравко Гъргаров  
доц. Надя Маринова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• основните подходи за осъществяване на маркетингов контрол

• методологията на осъществяване на маркетингови анализи:вътрешни и външни

• методологията на разработване и оценка на маркетингови цели и стратегии

• проектиране на маркетингова организационна структура

2) могат:

• да разработват и управляват осъществяването на маркетингова стратегия на различни организации.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• основни знания в областта на маркетингаФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1 Тема 1 – Маркетингът като обект на управление

1. Постановка на въпрос

2. Маркетингът като система

3. Характеристика на основните управленски функции

2 Тема 2 – Управление на маркетинга. Логика и технология на управленския процес

1. Постановка на въпроса

2. Маркетинговата концепция и управлението на маркетинга

3. Дефиниране на понятието управление на маркетинга

4. Технология на маркетинговото управление

3 Тема 3 – Информационно осигуряване на маркетинговото управление. Анализ на маркетинговата среда

1. Постановка на въпроса

2. Критерии за групиране на елементите на маркетинговата среда

3. Характеристика на неконтролираните елементи на маркетинговата среда

4. Характеристика на контролираните елементи на маркетинговата среда

4 Тема 4 – Информационно осигуряване на маркетинговото управление. Анализ на потребителите

1. Постановка на въпроса

2. Идентифициране на пазари

3. Определение на понятието потребителска нужда

4. Формиране на пазара

5. Определяне на пазарния обхват

6. Сегментиране на пазарите

7. Разработване на потребителски профил

5 Тема 5 – Информационно осигуряване на маркетинговото управление. Анализ на конкурентите

1. Същност и значение на конкуренцията

2. Класификация на конкурентите

3. Интензивност и степен на конкуренция

4. Конкурентно разузнаване

5. Придобиване и запазване на конкурентно предимство

6. Конкурентни стратегии

6 Тема 6 – Управление на маркетинговия микс. Управление на продукта

1.Постановка на въпроса

2. Информационно осигуряване на продуктовата политика

3. Продуктови цели, стратегии и програми

7 Тема 7 – Управление на маркетинговия микс. Управление на цената

1. Постановка на въпроса

2. Информационно осигуряване на ценовата политика

3. Ценови цели, стратегии и програми

8 Тема 8 – Управление на маркетинговия микс. Управление нa дистрибуцията

1. Постановка на въпроса

2. Информационно осигуряване на дистрибуционната политика

3. Дистрибуционни цели и стратегии

9 Тема 9 - Управление на маркетинговия микс. Управление на маркетинговите комуникации

1. Постановка на въпроса

2. Информационно осигуряване на комуникационната политика

3. Комуникационни цели, стратегии и програми

10 Тема 10 - Организиране и контрол на маркетинга

1. Постановка на въпроса

2. Организиране на маркетинговата дейност

3.Контрол на маркетинговата дейност

11 Тема 11 - Интернет маркетинг

1. Интернет маркетинг - същност, характеристики и съставни части

2. Компоненти на Интернет маркетинга

Литература по темите:

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

1. 2. Каракашева., Л. Маркетинг, ИСК при УНСС, Център за дистанционно

2. обучение, 2001 г.

3. 3. Каракашева, Л. и кол., Маркетинг, София, Призма, 1997 г.

4. 4. Каракашева,Л и Бл.Маркова, Поведение на потребителя НБУ, ЦДО-

5. Радиоуниверситет, С, 1997.

6. 1. Волф, Я. Маркетинг, Университетско издателство "Стопанство"., УНСС,

7. 1994.

8. Боева, Б. Бизнес и управление на проекти. С., Век 221, 1992

9. Пенчев, Р. Управление на проекти, С., 1998, НБУ, ЦДО, 202 с.

10. Аакер, Дейвид А. Стратегическое рыночное управление. 6-е международное издание, Питер, 2002.

11. Гоудин, Сет. Маркетингът на позволението. Фокус, 2001

12. Дибб, С. Практическое руководство по сегментирования рынка. Питер, 2001.

13. Дракър, П. Ефективното управление. Класика и стил. 2002.

14. Дракър, Питър. Практика на мениджмънта. Класика и стил. 2002.

15. Желев С. Маркетингови изследвания: методология и организация.УИ”Стопанство”, 1995

16. Зайлер А. Маркетинг: успешно реализиране в практиката. 1-7.

17. Изкуството на войната: древни китайски трактати.ИК”Труд”, 2001.

18. Класова Св., кол. Маркетинг. УИ”Стопанство”, 2002.

19. Котлър Ф. Управление на маркетинга: структура на управлението на пазарното предлагане. “Класика и стил”, 2002.

20. Котлър Ф. Котлър за маркетинга: Как да създаваме, печелим и управляваме пазарите. “Класика и стил”, 2000.

21. Котлър Ф. Управление на маркетинга, Графема, 1996

22. Макнийли, Мак. Сун Дзъ и изкуството на войната в бизнеса. Фокус, 2002

23. Младенова Г. Маркетингови анализи. Тракия-М, 2000.

24. Младенова Г. Стратегическо маркетингово планиране. УИ “Стопанство”, 1998.

25. Прайд У. Феръл О. Маркетинг: концепции и стратегии. Форком, 1994.

26. Рийс, Ал. Фокус: бъдещето на вашата компания зависи от него. Класика и стил, 2002.

27. Траут, Джак, С. Ривкин. Бъди различен или умри. Кръгозор.2000.

28. Ambler T. The Financial Times Guide to Marketing: From Advertising to Zen. Pitman Publishing. 2000.

29. Ansoff I.H., Edward J. McDonnell. Implanting Strategic Management. Hemel Hempstead, Prentice Hall International Ltd. 1990.

30. Boyd H., O. Walker. :Marketing Management: a Strategic Approach. 1992.

31. David, W Cravens. Strategic Marketing.IRWIN,1994.

32. Kotler Ph. Marketing Management: Analysis, Planning, Implementation and Control. 6-th ed.

33. Lynch R. European Marketing: A Strategic Guide to the New Opportunities. IRWIN, 1994.

Средства за оценяване:

ТЕСТ 50%

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ 50%

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 50%

УСТЕН ИЗПИТ 50%