BABB646 Предприемачество и бизнес

Анотация:

Студентите се запознават с мястото и ролята на предприемачеството в бизнеса. Оценяват развитието през различни варианти за управление на бизес активността. Оценяват конкурентноспособността на различните варианти за развитие. Развиват предприемачески умения и нагласи за развитие на собствен бизнес.

прочети още
Управление на бизнеса и предприемачество

Преподавател(и):

доц. Ангел Георгиев  д-р
доц. Виктор Аврамов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

- Какво е необходими за успешния предприемач при променящи се условия за развитие на бизнеса.

2) могат:

- Могат да сръвняват и оценяват различни варианти на развитие и да аргументират исканията си за финансиране на бизнеса.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

- Икомомика

- ФинансиФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Същност на предприемачеството

2. Човешкото действие-история и актуални проблеми: праксеология

3. Бизнес развитието

4. Пазар и предприемачество

5. Практиката на предприемачеството

6. Бизнес стратегии за предприемачи

7. Бизнес култура и предприемачество

8. Данъчна култура и финансови стратегии

9. Финансова дисциплина за предприемач

10. Цени и предприемаческа активност.Пречките за предприемачеството

Литература по темите:

Основна

1.Лудвиг фон Мизес, Човешкото действие

2.Питър Дракър. Иновации и предприемачество

3.Джош Корной. Трансформация след социализъм

4.Пол Хейн, Икономическият начин на мислене

5.М. Паунов, Стратегии на бизнеса. УИ Стопанство 1999

Допълнителна

1.Предприемачество и предприемачески проекти НБУ 2007

2.Икономическа мисъл БАН

Средства за оценяване:

Текущ тест-50%

Текущ проект-50%