BABB636 Управление на човешките ресурси

Анотация:

АНОТАЦИЯ И ЦЕЛИ НА КУРСА

• курсът е специфично насочен към създаване на познания за основните компетенции в управлението на човешките ресурси;

• за целта ще бъдат разгледани и дефинирани основните понятия и дефиниции, свързани с организационната ефективност и стратегическото управление на персонала на бизнес равнище – функции, дейности и техники;

• студентите ще бъдат запознати с подбора, развитието, оценката и мотивирането на човешките ресурси, както и одита на човешките ресурси и като цяло управлението на трудовите отношения ;

• ще се анализира външната среда за управлението на човешките ресурси в организацията;

• крайната цел е студентите да са в състояние да прилагат получените общотеоретични и специализирани знания при осъществяването на туристически управленски дейности

прочети още
Управление на бизнеса и предприемачество

Преподавател(и):

доц. Милена Караилиева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

КОМПЕТЕНЦИИ:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• основните компетенции в управлението на човешките ресурси; понятия и дефиниции;

• стратетегическите подходи, модели и механизми за отделните фази на цикъла на управление на персонала;

• поведенческите аспекти на взаимодействие на човека с организацията, с другите участници в трудовия процес (работа в екип) и неговата мотивация за труд;

• подбора, развитието, оценката и мотивирането на човешките ресурси, потребни на организацията за достигане на своите цели;

• разработването на организационна структура и климат; създаването на стил на управление;

• стратегическото управление на персонала на бизнес равнище – функции, дейности и техники;

• организационната ефективност – основни понятия и дефиниции, подходи;екипна работа и видове екипи;

• одит на човешките ресурси;

• развитието на системата от човешки ресурси – управление на инвестициите в човешкия капитал;

• организацията на труда като функция в управлението на човешките ресурси.

2) могат:

• да познават същността, обхвата и съвременните възгледи в управлението на персонала;

• да познават стратегическите подходи към наемането, мотивирането, развитието и ръководството на хората в организациите;

• да анализират потребностите от човешки ресурси в организацията, тяхното набиране, функционално използване и развитие;

• да познават иновативните практики за управление на човешките ресурси, стойността за служителите, за потребителите, за инвеститорите;

• да познават структурата на персонала – управленски и изпълнителски; основните функции по вертикала и хоризонтала в организацията;

• да анализират планирането на персонала, познавайки системите на подбор и разпределение, оценка, стимулиране и санкциониране; развитието на трудовата кариера;

• да определят потребностите от обучение и квалификационно развитие;

• да познават формите на хоризонтално развитие и натрупване на потенциал за вертикално развитие;

• да познават екипната работа, видовете екипи и екипни цели; вътрешната среда на екипа и екипните норми;

• да познават формирането на системата от човешки ресурси на организацията и тяхното управление;

• да прилагат получените общотеоретични и тясноспециализирани знания при осъществяването на управленски дейности.


Предварителни изисквания:
ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ:

Студентите да имат знания и/или умения:

• Да познават основните понятия и дефиниции в сферата на туризма

ТЕХНИЧЕСКО ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

(уеб-базирано обучение, използване на мултимедия, слайдове, учебни филми,CD, албуми и др.)

• използване на мултимедия …………………………………………………..

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ

• български език…………………………………………………………………………………..Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1.Въведение в управлението на човешките ресурси – същност, обхват, съвременни възгледи, стратегически подходи в управлението на човешките ресурси. Основни понятия.

2.Бизнес-среда (в сферата на туризма) и управление на човешките ресурси.

3.Управление на човешките ресурси вътре в системата на управление на (туристическата) фирма – стратегии и политики .

4.Фирмена култура.

5.Организационна ефективност. Екипна работа.

6.Дейности по мениджмънт на човешките ресурси. Проектиране и анализ на организационните структури и работните места (в частност в туризма). Длъжностни характеристики.

7.Формиране на системата от човешки ресурси в туристическите фирми – анализ, планиране, набиране, подбор, разпределение, назначаване на трудов договор и прекратяване.

8.Заплащане и стимулиране на труда в (турстическите) фирми. Оценка на труда и развитие на трудова кариера. Одит на човешките ресурси.

9.Външна среда за управлението на човешките ресурси в (туристическата) фирма.

10.Управление на човешките ресурси на национално, браншово, регионално, фирмено равнище.

11.Пазар на труда. Видове.

12.Индустриални отношения. Трипартизмът в УЧР.

13.Особености на труда и работната среда (в туризма). Организацията на труда като функция в управлението на човешките ресурси.

14.Анализ на заетостта в туризма.

15.Развитие на системата от човешки ресурси (в туризма) - предизвикателства от глобализацията на международния туристически пазар. Управление на качественото изпълнение, трудовото възнаграждение, безопасните и здравословни условия на труд. Управление на трудовите отношения. Колективно трудово договаряне – Кодекс на труда.

Литература по темите:

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

• Владимирова, Катя «Управление на човешките ресурси», изд. «НБУ» , София, 2006

• Карабельова, Соня «Управление и развитие на човешкия потенциал», изд. «Класика и Стил» София, 2004

• Карабельова, Соня «Новите стратегии в управлението на човешките ресурси и организационното поведение» Христоматия на управление на човешките ресурси, изд. «ЛИК» София, 2000

• Христова, Татяна «Мениджмънт на човешките ресурси», изд. «Сита Мениджмънт КонсултУ» ООД, 1996

• Армстронг, Майкъл «Наръчник за управление на човешките ресурси», изд. „Делфин прес”, Бургас

• Дракър, Питър «Ефективно управление», изд. «Класика и Стил» София, 2002

Средства за оценяване:

ФОРМИРАНЕ НА КРАЙНАТА ОЦЕНКА:

1. Текущи оценки – 50 %, формирана на база два теста

2. Практически занятия – 50 % от текущата оценка

3. Изпит и окончателно оформяне на оценката: 100 %

Система на оценяване:

Тест с отворени и затворени въпроси и казус или есе – 10 изречения

Максимален брои точки 100

50-60 т. – Среден 3

60-70 т. – Добьр 4

70-80 т. – Мн. Добьр 5

90-100 – Отличен 6