BABB604 Производствен мениджмънт

Анотация:

Управление на бизнеса и предприемачество

Преподавател(и):

доц. Александър Вълков  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Тема № Форма

на обучение Часа Наименование на основните теми

1 Lec 2 Управлението като система: структура и функционален (творчески) подход в управлението на организациите. Въведение в курса по производствен мениджмънт.

2 Lec 2 Операционна система и производствен мениджмънт: място, структура, решения и форми на организация на производството. Операционни стратегии и конкурентоспособност.

3 Lec 2 Развитие на производствения и операционния мениджмънт.

4 Lec 3 Управление на проекти. Вземане на инвестиционни решения и методи за управление на времето и разходите (мрежови графици, критичен път, модели "време - разходи").

5 Lec 2 Проектиране на продуктите и услугите. Избор на технологични процеси и процеси на обслужване.

6 Lec 3 Операционни технологии и управление на системи за масово обслужване.

7 Lec 3 Управление на качеството: системи и методи.

8 Lec 3 Производствена програма на предприятието: планиране на производствените мощности и трудовия процес.

9 Lec 3 Планиране на производствените обекти и оборудването.

10 Lec 3 Планиране на трудовия процес и производителността.

11 Lec 2 Управление и планиране на доставките и запасите на предприятието в зависимост от търсенето.

12 Lec 2 Календарно планиране и моделиране.