CSTB666 Практика по синтез на реалистични изображения и приложни алгоритми

Анотация:

Практиката е свързана с курсовете CSTB603 Синтез на реалистични изображения, CSTB604 Лабораторни занятия по синтез на реалистични изображения, CSTB016 Синтез и анализ на приложни алгоритми,

Получените от студентите задания могат да включват задачи с елементи от няколко направления,включващи алгоритми при синтеза на реалистични изображения и анализ на алгоритмите.

В края на практиката студентите представят завършен проект го защитават.

прочети още
Мултимедия и компютърна графика

Преподавател(и):

доц. Ангел Ангелов  д-р
проф. Стоян Малешков  д-р
гл. ас. Десислава Георгиева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

могат:

• Да реализират самостоятелно проект на ниво близо до професионалното


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• В областите на курсовете CSTB603 Синтез на реалистични изображения, CSTB604 Лабораторни занятия по синтез на реалистични изображения, CSTB016 Синтез и анализ на приложни алгоритми.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Тематичния план е представен в курсовете, с които е свързана практиката.

Литература по темите:

Дадена е в курсовете, с които е свързана практиката.

Средства за оценяване:

1. Практическа задача

2. Устен изпит